Open Close

Synspunkter på fælleder i lokalsamfundet

Samsø som case studie

Rob Leteff tilbragte sidste år to måneder på Samsø for at lave feltarbejde til et case studie om energi ø projektet. Rob er fra Wyoming Universitet, internationalt studieprogram, og studerede “Miljø og Naturressourcer”. Hans feltarbejde på Samsø skulle bruges til hans afgangs speciale, der nu er tilgængelig på engelsk på Samsø Energiakademi.

I studiet kobles teorier om bæredygtig udvikling sammen med interview og fakta om Samsø og projektet Danmarks Vedvarende Energi ø, for at forklare, hvorfor det lykkedes Samsø at blive selvforsynende med vedvarende energi samt baggrunden for den store lokale opbakning til Danmarks Vedvarende Energi Ø.

Studiet viser behovet for offentlig støtte og deltagelse i udviklings processen sammen med kompetent lederskab. Det viser også de gunstige sociale og politiske sammenhænge, der var tilstede på øen som gjorde det muligt at bruge de lokale kapaciteter med et succesfuldt resultat i sidste ende.

Robs fokus i studiet er på opbygningen af kapacitet for udvikling af bæredygtige projekter, og han fremhæver lederskab og personligt ejerskab, partnerskaber/ netværk og lokal involvering.

Lederskab

Lederskab er et af de centrale elementer i studiet og projektets ledelsesstil sættes ind i teoretisk sammenhæng med udgangspunkt i innovativ lederskabs stile, der har vist sig effektive i lokale udviklingsprojekter.

Den rolle som kommunikation spillede i forhold til ledelse og udvikling af Danmarks Vedvarende Energi Ø var afgørende for det lokale engagement og opbakning til projektet.  Interviewene viste, at det, der især blev lagt vægt på, var de mange møder, hvor en de tekniske detaljer blev forklaret på et let tilgængelig måde, muligheden for at slå over i de lokale dialekter, samt respekten for befolkningens tanker og handlinger.

Også det lokale lederskab fra forskellige interessenter som f.eks. håndværkere og andelshaver i møllerne bliver fremhævet som centralt i successen for Danmarks Vedvarende Energi Ø. Og her spiller kommunikation igen en afgørende rolle sammen med uddannelse, idet håndværkernes viden om vedvarende teknologier satte dem i stand til at være talsmænd for projektet.

Muligheden for at have personligt ejerskab i Danmarks Vedvarende Energi Ø bliver også fremhævet som centralt for den lokale opbakning, samt det at se alle som mulige ressourcepersoner. “Samfundet byggede sin egen kapacitet fremfor at få den bygget ude fra af en extern aktør”.

Partnerskab

Danmarks Vedvarende Energi Øs status som et selvstændigt projekt uden kommunal indblanding, men med kommunens støtte bliver beskrevet som et offentligt-privat partnerskab, der eksisterede både i projektperioden og i dag. Samarbejdet giver muligheder som de enkelte partner ikke har alene.

Privat-offentlig partnerskab er en ny ledelses model, der også har vist sig meget effektiv i bæredygtige udviklingsprojekter. FN ønsker at fremme denne type partnerskaber i forbindelse med deres udviklings programmer, da de ofte er mere effektive end når partnere går hver for sig. Det offentlige kan komme med lovgivning, regler oa., mens den private sektor giver mulighed for investeringer, teknisk assistance og teknologi.

Energiakademiet og kommunens samarbejde passer i følge studiet perfekt ind i denne model, men også samarbejdet mellem øens borgerforeninger og kommunen betegner Rob som et offentlig-privat partnerskab. Netop borgerforeningernes aktive rolle i Danmarks Vedvarende Energi Ø-projektet bliver fremhævet som et naturligt mødested, hvor både borgere, projektet og kommunen kunne mødes og diskutere.

Netværk

Den sociale kapacitet kommer til udtryk i de sociale netværker på Samsø. De går ofte på kryds og tværs af erhverv og privat-sfæren, hvilket skaber en stor tillid blandt befolkningen. Man har ikke kun en rolle, men mange som f.eks. landmand og aktiv i flere foreninger. I løbet af undersøgelsen stødte Rob på 5 kvaliteter som kan have været afgørende for Danmarks Vedvarende Energi-Ø’s succes: Den førnævnte tillid blandt befolkningen, de stærke sociale netværk, en følelse af at høre til, investeringer i øen og en iværksætter holdning.

Borgerinddragelse bliver også fremhævet i studiet, som en vigtig succes’s faktor. Muligheden for at blive involveret og have indflydelse gennem offentlig møder 0g hel eller delvis ejerskab af møllerne, var for mange af de interviewede det, der sikrede successen som Danmarks Vedvarende Energi Ø.

2.0 Energiuddannelser

Robs studie peger på mange af de områder som Energiakademiet vil arbejde med i fremtiden gennem Energiuddannelser og i Fossil Uafhængig Ø- projektet, hvor Samsø skal blive uafhængig af fossil brændstoffer senest i 2030. Befolkningens lederskab , borgerinddragelse og uddannelse er centrale for at Fossil-uafhængig Ø-projektet kan lykkes, og kommunikation vil igen spille en central rolle.

Rob Leteffs case studiet er nu tilgængeligt på Energiakademiet.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required