Open Close

Muligheder og udfordringer for energipartnerskaber

Vejen ud af krisetid og hen mod en grønnere fælles fremtid er ikke uden sten og bump, men Danmarks første konference, hvor offentlig-private samarbejder inden for energieffektivitet mødtes, gav ny inspiration til, hvordan barriererne kan overvindes.

150 aktører på tværs af sektorer og brancher var samlet for at få de jordnære best-pratice eksempler frem og få belyst både succeser og udfordringer i de forskellige energipartnerskaber. Bag konferencen stod Grøn erhvervsvækst – et af landets førende offentlig-private samarbejder.

Grøn vækst – Bud på hvad der skal til
Der er en bevægelse i markedet, men tillid og vilje, bundlinje og ildsjæle er vigtige parametre for at sikre udbredelse og opskalering af de mange gode koncepter, som allerede er udviklet.

Manglende økonomiske incitamenter, kontinuitet og implementering blev fremhævet som de største barrierer for at få sat skub i markedet for energirenovering. Desuden pegede både oplægsholdere og deltagere på, at det ikke er befordrende for vidtrækkende energiinvesteringer med ”Stop-and-go politik” , som f.eks. Bolig-job ordningen, der er startet, standset – og måske startes op igen. En lignende politisk manøvre er f.eks. regler om fradrag i forbindelse med installering af solceller, der nu er frafaldet og har bremset markedet op. Endelig skal bygningsejeren meget mere i fokus hos erhvervslivet, og dette bør skinne tydeligt igennem i det bruttokatalog, der som opfølgning på energiforliget skal fremlægges for folketingspolitikerne maj-juni 2013.

Projektudvikling og nye ideer er vigtige, men energipolitisk ordfører Lars Christian Lilleholt (V), der var blandt oplægsholderne, medgav, at der skal være en balance, således at succesfulde energiprojekter, f.eks. blandt offentlig-private partnerskaber, sikres overlevelse og mulighed for opskalering, alt andet er ikke samfundsøkonomisk bæredygtigt. Britta Thomsen (S), Energipolitisk Udvalg EU-Parlamentet, fremhævede at energibesparelser er et højprioritetsområde i EU, og at der fremadrettet er rigtig gode muligheder for EU-tilskud til energiprojekter. Danmark har et stort uudnyttet potentiale af eksport af viden og løsninger.

Næste skridt mod en grønnere fremtid
De mange bud på løsninger af de mest problematiske knudepunkter vil nu blive samlet i en hvidbog, der overrækkes til brancheorganisationer og relevante politikere som middel til grøn vækst.

Desuden vil Grøn Erhvervsvækst invitere Dansk Byggeri til et samarbejde i forhold til en bredere implementering af Regeringens ”Grøn Bolig”, hvor boligejeren i et ”one-stop shop” koncept tages i hånden i beslutningsfasen. Grøn Erhvervsvækst vil i nærmeste fremtid samle de førende offentlige-private partnerskaber omkring energieffektivisering i bygninger i Danmark til yderligere videndeling og samarbejde om konkrete projekter på tværs af kommuner og virksomheder.

OPS handler om fællesskab
I konferencens workshops kom det frem, at kommunerne er vigtige aktører for implementering på grund af deres store berøringsflade. De private partnere er vigtige, bl.a. på grund af deres kontakt med slutbrugere. Et fælles samarbejde er eneste vej frem.

– For at opnå markante resultater er det vigtigt at have fokus på den enkelte bygningsejers ønsker. Fremtidens model til energirenovering af bygninger skal være overskuelig, enkel og effektiv. Konferencen viste tydeligt, at offentlig-private partnerskaber kan bidrage væsentligt til løsning af samfundets udfordringer omkring energibesparelser og jobskabelse, sagde Thorbjørn Sørensen, styregruppeformand for Grøn Erhvervsvækst efter konferencen.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required