Open Close

29,2 mio. kr. til nyt bæredygtighedscenter i DK

Pressemeddelelse

De to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har efter en flerårig oparbejdnings- og dialogproces besluttet at bevilge en i miljø- og bæredygtighedsverdenen spændende bevilling til et nyt center for bæredygtig udvikling og resiliens (modstandskraft).

Skal inspirere og motivere andre
Centret skal udklække, udvikle, igangsætte og følge projekter, der har potentiale til at fungere som inspirati- ons- og motivationskilde for andres aktiviteter og bevægelser i samfundet. Den unikke hovedaktivitet vil blive arbejdet med prototype-projekter – altså projekter, der afprøver ideer i praksis, og som kan danne for- billede for kopiering og grundlag for opskalering. Centrets rolle vil være at sikre bæredygtighedsperspektivet i alle faser: både i udklæknings- og udviklingsfaserne, i igangsætningsfasen og i følgefasen.
Karen Blincoe siger: ”Et konkret eksempel på et prototypeprojekt kunne være et projekt, der dokumenterer og deler viden om og erfaringer med at kombinere nærdemokrati med bæredygtighed, inspireret af eksempler som Samsø, der er vedvarende energi-ø. Projektet kunne handle om opskalering i Danmark af allerede vel- lykkede projekter fra andre nordeuropæiske lande. Projektet kunne således arbejde med spørgsmål som: Hvordan kan man komme i gang på græsrodsplan? Hvad motiverer den enkelte borger til deltagelse? Hvad er kulturelle og institutionelle barrierer og muligheder?”
Brede samfundsmæssige temaer
Derudover vil centeret eksempelvis kunne arbejde med temaer som:
Adfærdsændringer og samfundsmæssige normer
Hvordan kan man skabe en mere bæredygtig adfærd i arbejds-, forbrugs- og livsfæren? Fx har millioner af veloplyste borgere i stærke demokratier i løbet af en meget kort årrække ændret holdning til såvel rygning som revselse af børn, og der er opstået en ny samfundsnorm. Hvad har været afgørende for denne adfærds- ændring?
Skærmbillede 2014-07-08 kl. 16.04.14
Bæredygtigt forbrug
Centret vil kunne tage fat på et tema om bæredygtigt forbrug – lige fra økologi og genbrug til livsstilsændrin- ger, og det kan fokusere på forbrugs- og produktionssiden (f.eks. materielt og immaterielt forbrug, herunder fødevarer, tøj og oplevelses- eller kulturprodukter), forbrugerne (f.eks. unge og offentlige institutioner), aktø- rer (f.eks. de store detailhandelskæder) og de underliggende strukturer (økonomiske modeller, men også genbrug, pantsystemer, affaldssortering etc.) og på handling såvel som på kommunikation til den bredere befolkning.
Samarbejde på flere samfundsniveauer
Målgruppen er både lokale og nationale samt offentlige og private aktører, der ønsker at implementere bære- dygtighed og resiliens i en samfundsmæssig sammenhæng. De findes på alle samfundsniveauer, fra NGO’er og små lokalsamfund til de forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner og i det politiske system. Der er allerede en mangfoldighed af bæredygtighedstiltag i det danske samfund. Centrets opgave bliver både at skabe en ny tilgang til og initiere forandringsprocessen, men i ligeså høj grad at samarbejde med de aktører, der allerede er i gang.
Vi ved for lidt om ændring af adfærd hos den enkelte
Karen Blincoe siger: ”Der er tale om en helt unik bevilling. Aldrig før er der givet så mange penge til at identificere helt konkrete løsninger, der kan udbredes i samfundet til gavn for os alle og for vores fælles klo- de. Vi er i bestyrelsen både stolte og ydmyge over at være med til at starte denne rejse, hvor målet er den store omstilling til et bæredygtigt samfund. En nyskabelse i dette center er erkendelsen af, at vi ved rigtig meget teknologisk og naturvidenskabeligt om, hvad der skal gøres – men vi ved meget lidt om, hvad vi skal gøre kulturelt, socialt og bevidsthedsmæssigt for at gennemføre det. Så det bliver et fokusområde for os.”
Center åbner i slutningen af året:
Centret er under opbygning og har foreløbig fået en bestyrelse. Bevillingen er givet til opstart af centeret i dets første fem år, hvorefter det forudsættes at være økonomisk selvbærende. Centret er uafhængigt af politi- ske og økonomiske interesser og skal primært arbejde i Danmark. Der skal nu ansættes en direktør og 4-6 medarbejdere, og centret forventes at åbne ved udgangen af 2014.
Centerets bestyrelse:
• Karen Blincoe, direktør ICIS og tidligere direktør for Schumacher College (UK) (formand)
• Niels Elers Koch, professor, institutleder, direktør S&L, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (næstformand)
• Camilla Bjerre, landskabsforvalter, fuldmægtig, Naturstyrelsen
• Claus Stig Pedersen, direktør, bæredygtighed, Novozymes A/S, og adjungeret professor, Aalborg Universitet
• Gitte Larsen, fremtidsforsker, redaktør og direktør, Editions/House of Futures
• Michael Zwicky Hauschild, professor, afdelingsleder, DTU Management Engineering
• Ole Fogh Kirkeby, professor i filosofi og ledelse, Copenhagen Business School
• Steen Hildebrandt, professor emeritus, ledelse og organisation, Aarhus Universitet, og adjungeret professor, Copenhagen Business School
• Thomas Færgeman, direktør, CONCITO

Se baggrund og viden samt data for arbejdet der har ligget til grund for ide grundlaget.
Læs mere på centerets foreløbige hjemmeside www.cfbr.dk Kontakt:

Kontakt:

Karen Blincoe (formand), gro.r1526998011etnec1526998011sici@1526998011eocni1526998011lb1526998011 , mobil 26 36 13 44 (om centeret)

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required