Open Close

Vand – det nye sort

Af projektleder Trine Balskilde Stoltenborg
Kategori Fossilfri Ø

Vand er en udtømmelig ressource, og på en ø er det ekstra bekosteligt, hvis den slipper op. Derfor skal der tænkes nyt i forhold til anvendelsen af vand og vandets vej. Det er sket i det netop afsluttede Vandsymbiose projekt.

vandUden vand intet liv – også selv om Samsø er omgivet af vand. Der skal ferskvand til at opretholde en husholdning, landbrugssproduktion osv. I Vandsymbiose-projektet er der tænkt i cirkulære økonomiske loops, og det betyder, at der er nytænkt, og der er tænkt i genanvendelse.

På Samsø udledes spildevand direkte til havet, samtidig med at der mangler vand til markvanding af afgrøder, fordi grundvandsressourcen er knap på øen. I de kommende år skal der investeres i nye spildevandsløsninger, og ønsket er at øge både mængden og værdien af planteproduktionen på øen. Ligeledes er der planer om etablering af et biogasanlæg, der også skal have tilført dyrkede afgrøder som råvare. Disse udfordringer er tænkt at kunne løses ved at udnytte renset spildevand til markvanding.

I Vandsymbiosen er det blevet kortlagt og analyseret, hvad potentialet er i vanding af energiafgrøder til biogasproduktion med renset spildevand på Samsø. Der er taget udgangspunkt i spildevandsressourcen på Nordøen og et konkret areal til dyrkning af energiafgrøder på 11,5 ha.

En af problematikkerne, der knytter sig til brugen af renset spildevand til vanding, er usikkerheden med hensyn til forureningsfaren. Ligeledes fastslås det i projektet, at der er uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning, som bl.a. skyldes, at den er udarbejdet med udgangspunkt i, at det er grundvand, Danmark anvender. Og ikke med udgangspunkt i, at vand er en udtømmelig ressource, som bør genanvendes. Således adresseres problematikkerne ikke direkte i lovgivningen.

Flattr this!

Leave a comment

All fields marked (*) are required