FOLKEDYBET - HELE ÅRET / ALL YEAR

Som var med til at skabe Folkedybets Festival i weekenden 26-27. august.

Vi havde to fantastiske dage med godt vejr og dybe samtaler,- musik, mad. I krogene blev der konstateret og størstedelen gav tomlen op på ønsket om at  fortsætte med Folkedybet hele året.

Særlig tak til alle jer der deltog og oplægsholdere, frivillige og ikke mindst til alle vores naboer omkring Strandengen for jeres forståelse for afviklingen.

Til alle jer der kom: Energiakademiet vil på jeres opfordring invitere til FOLKEDYB HELE ÅRET, og vi annoncerer i lokal avisen og her på hjemmesiden meget snart.

Kærlig Hilsen, Energiakademiet.

Who helped create Folkedybets Festival on the weekend 26-27. August.

We had two fantastic days with good weather and deep conversations, – music, food. In the corners it was established and the majority gave up on the wish to continue with Folkedybet throughout the year.

Special thanks to all of you who participated and presenters, volunteers and not least to all our neighbors around Strandengen for your understanding of the process.

To all of you who came: At your request, the Energy Academy will invite you to FOLKEDYB ALL YEAR, and we will announce it in the local newspaper and here on the website very soon.

Best regards, The Energy Academy.

Efteråret 2022 og hele 2023

Folkedybets festival blev afholdt i august 2022 med flot tilslutning.

Nu skal vi videre – og vi inviterer derfor til Folkedybet Hele Året på Energiakademiet.

Samtidig samarbejder vi med lokale aktører om Landsbymøder med alle 22 landsbyer.

Vi arbejder også løbende på et Manifest – en slags vidensplatform – som skal gøre resten af verden klogere på hvordan vi i fællesskab kan løse tidens store udfordringer.

AKTIVITETER:

Vi vil prøve at have et tema for hver af Samsøs landsbyer, enten ved landsbymøderne eller ved Folkedybsmøderne på Energiakademiet.

På landsbymøderne vil vi samarbejde med Samsø Kommune, VisitSamsø og andre aktører om at dagsordensætte emner, som vedkommer hele øen og arbejde med et eksempel fra en eller flere landsbyer – fx i forhold til solceller, landbrug, bæredygtigt byggeri, energiforbrug, og andre lokale emner.

På Folkedybsmøderne vil vi fortsætte mødeformen med Højskole, som vi introducerede på Festivalen 2022, og vi vil inddrage alle interesserede i en dialog og debat om aktuelle emner, og vil vil dokumentere og formidle vores fælles anstrengelser i en fælles digital blog, som alle kan deltage i.

HVAD KAN DU GØRE?

Spil ind med dine kæpheste og yndlingsemner – vær med til at sætte dagsordenen.
Skriv til os, ring eller mød op på Strandengen og fortæl os hvor skabet skal stå.
Følg os på de sociale medier – og i de lokale medier. Bliv ambassadør. Mød frem til møderne.

Autumn 2022 and all of 2023

Folkedybet’s festival was held in August 2022 with a great turnout.

Now we have to move on – and we therefore invite you to Folkedybet All Year at the Energy Academy.

At the same time, we collaborate with local actors on village meetings with all 22 villages.

We are also continuously working on a Manifesto – a kind of knowledge platform – which will make the rest of the world smarter about how we can jointly solve the great challenges of our time.

ACTIVITIES:

We will try to have a theme for each of Samsø’s villages, either at the village meetings or at the People’s Depth Meetings at the Energy Academy.

At the village meetings, we will collaborate with Samsø Municipality, VisitSamsø and other actors to set the agenda for topics that concern the whole island and work with an example from one or more villages – for example in relation to solar cells, agriculture, sustainable construction, energy consumption, and other local topics .

At the Folkedybsmøderne, we will continue the form of meeting with Højskole, which we introduced at the Festival 2022, and we will involve all interested parties in a dialogue and debate on current topics, and will document and disseminate our joint efforts in a common digital blog that everyone can participate in in.

WHAT CAN YOU DO?

Play in with your passions and favorite topics – help set the agenda.
Write to us, call or turn up at Strandengen and tell us where the cupboard should be.
Follow us on social media – and in the local media. Become an ambassador. Show up for the meetings.

Samsø har mange muligheder, på Visit Samsø kan man finde informationer om både Overnatning og Rejseinformationer Overnatning og Rejseinformationer

Samsø has many options, at Visit Samsø you can find information on both accommodation and travel information accommodation and travel information

KONTAKT/CONTACT

Malene Lundén ml@energiakademiet.dk +45 20 96 44 58

Indenfor de sidste år Har Energi-Akademiet mærket “Folkedybet” på Godt Og Ondt.

Begge dele mener vi er helt afgørende for et levende demokrati. Derfor vil vi insistere på, at vi som lokal samfund bliver ved med at mødes fysisk og forblive åbne overfor hinandens forskellige meninger og lytte ind til hvor forskellene ligger og hvad motiverne for både enighed og uenighed er.

Alle disse følelser af en enorm stærk urkraft som kan komme fra den menneskemængde, man er iblandt kan gøre en til en del af et fællesskab, der rækker langt ud over det almindelige. En fællesskabsfølelse, der kan give gåsehud, fordi den gør os stærkere sammen med andre og det er det vi som fænomen kalder “folkedybet hele året”

Voriger
Nächster

KRONIK ARKIV

ANNONCE ARKIV​

ARTIKEL ARKIV ​2019​

FOLKEDYBET 2022 I FOTOS