Open Close

EUDP projekt konkluderer: Samsø vil måske kunne producere biogas lokalt

Projektleder Trine Balskilde Stoltenborg
Kategori: Fossilfri ø

I et gennemførlighedsstudie af biogaskæden på Samsø er det fastslået, at der under visse forudsætninger er basis for at etablere et biogasanlæg på Samsø, som kan sikre, at færgen mellem Jylland og Samsø kan sejle på lokalt produceret biogas.

I det netop afsluttede EUDP projekt ‘Biogas til Transport’ har vi arbejdet med et biogasanlæg på Samsø som et væsentligt skridt på vejen mod at blive 100 % fossilfri. På Samsø vil det primært sige, at vi omlægger transporten til fossilfri drift. Ambitionen er, at vi allerede i 2030 skal være et modelsamfund for den nationale 2050-målsætning om et fossilfrit Danmark.

Siden januar 2015 har færgen mellem Sælvig og Hou sejlet på flydende naturgas (LNG). Færgerne er øens livsnerve og samtidig de største enkeltforbrugere af fossile brændstoffer til transport. Færgen Isabella er derfor det naturlige omdrejningspunkt for omstillingen, da den i fremtiden kan komme til at sejle på lokalt produceret biogas, opgraderet og nedkølet til flydende bionaturgas (LBNG). Den vil aftage hovedparten af den biogas, der kan produceres på Samsø, og skaber dermed markedsgrundlaget for at igangsætte arbejdet med at etablere en biogaskæde på øen.

Formålet med projektet har været at tegne et fyldestgørende billede af potentialer og risici, så det nu vides, hvad der for alvor skal arbejdes videre med i Biogas 2020. Der er stadig et stykke vej i forhold til at tilvejebringe den nødvendige finansiering og etablere de rette partnerskaber bag projektet, men forretningsmodellerne er ved at tegne sig for de forskellige virksomhedskonstellationer og driftsfællesskaber, biogaskæden kunne tænkes organiseret i. De er præsenteret i publikationen over gennemførlighedsstudiet og ligger til grund for de anbefalinger til etablering af biogaskæden, der gives til slut i rapporten.

Studiet har vist, at der er tilstrækkeligt med biomasseressourcer på Samsø til at producere den mængde biobrændstof, der er nødvendig for at omstille transporten til fossilfri drift.

En kalkulation af produktionsomkostningerne i hvert led af biogaskæden viser, at det vil være muligt at producere flydende gas og komprimeret gas til en pris svarende til markedsprisen på LNG (2015). Men kun, hvis det er muligt at få tilskud til opgraderingen, som der gives til opgradering eller rensning af biogas i Danmark iht. Energiaftalen fra 2012. Det kan være en udfordring på Samsø, som ikke har noget naturgasnet at opgradere til. Det forventes dog, at der kan findes en løsning, der kan sidestille Samsø og andre yderområder, som ikke kan koble sig på naturgasnettet, med det øvrige Danmark i dette spørgsmål.

Biogaskæden skal ses i sammenhæng med den øvrige energiinfrastruktur på Samsø. Det vil kun være muligt at gøre Samsø selvforsynende med vedvarende energi (VE) og dermed 100 % fossilfri, hvis der samtidig bliver produceret mere strøm fra vindmøller og solceller, og hvis en stor del af Samsøs øvrige energiforbrug omstilles til el. Det vil bl.a. indebære at installere varmepumper på varmeværker og i huse uden for fjernvar­menettet og få den lette person- og varetransport over på eldrift. Så der er stadig masser af omstillingsarbejde at tage fat på.

Rapport og underrapporter kan findes her på arkiv.energiinstituttet.dk

Flattr this!