Grønt Samfundslaboratorium


Grønt samfundslaboratorium

– for Samsøs landsbyer med folkedyb

 

Løbetid: 01.01 2022 – 01.01 2025

Projektledere: Malene Lundén
 

Folkedybet er et grønt samfundslaboratorium for Samsø og for hele verden. Det er en samtaleplatform og et startskud for at revitalisere og styrke Samsøs landsbysamfund og dermed hele Samsø, i harmoni med Samsø Kommunes visioner og med intentionen om at være frontløbere på den grønne omstilling, til inspiration for hele Danmark og for det internationale samfund.

Folkedybet er et 3 årigt projekt, som vil samle Samsøs landsbyer i en strategisk klynge, der arbejder med udvikling inden for grøn omstilling, socialøkonomi, frivillighed og erhvervsformer, som har bæredygtighed – året rundt – som fællesnævner.

Folkedybet vil etablere en dialog med Samsøs borgere om emner som erhverv, identitet, verdensmål og bosætning.

Folkedybet er et sted hvor mødet og videndeling blandt mennesker skaber synergier og muligheder og sætter kant på aktuelle dagsordener.

Med projektet løftes Samsingerne ind i et nyt paradigme med pejlemærkerne:

Bæredygtig udvikling & Levende lokalsamfund

Vi skaber nærvær og bringer borgerne ind i deres liv, i stedet for at fremmedgøre dem overfor det nye. Vi vil have nærheden tilbage.

Folkedybet er et koncept, hvor vi har prototypen på plads. Vi har et event i september 2021, hvor vi udvikler på projektet. Vi har altså lavet en forundersøgelse (samskabelse). Det konkrete projekt løber fra 2022 til og med 2024.

 

Samsø er, som mange andre landdistriktssamfund, under pres. Udfordringerne er både strukturelle og økonomiske, demografiske og selvfølgelig klima- og miljømæssige.

Næsten halvdelen af Samsøs befolkning er over 60 år, skole og transportudgifterne høje, og gennemsnitsindkomsten er relativt lav.

Som andre turistdestinationer er Samsø fanget i et paradoks, hvor dét at udvikle fx infrastruktur, mobilitet, boliger, servicetilbud indebærer et problem i forhold til at bevare det oprindelige; natur, ro, plads – alt det, turisterne jo også efterspørger.

Bæredygtighed er ikke bare at tjene hurtige penge på turister i højsæsonen. Det er også at bevare lokalsamfundene – vores 22 landsbyer – i lavsæsonen. Det kræver langsigtet planlægning, fælles fodslag, fællesskab, forening og relationsskabelse.

Folkedybet søger at definere dét, vi er enige om og at skabe et fælles ansvar for at tackle fælles udfordringer. Samsø har brug for en demokratisk debat hele året. Landsbyerne er et oplagt sted at starte – i dialog med kommunen og erhvervsaktørerne, herunder landbrug og Samsøs mange mindre handels- og erhvervsvirksomheder.

Denne dialog sker også uden for det politiske system. Folkedybet er et forsøg på at få gøre Samsø til én stor landsby, hvor vi mødes om fælles dagsordener, med betydning og mening for den enkelte. Ved at identificere strukturelle udfordringer i en demokratisk proces, kan vi bedre planlægge og imødegå forandringer, herunder også i kommunalt regi. Og vi kan indbyde til deltagelse fra alle dem, der bruger og investerer i øen – også om vinteren.

Folkedybet er ”midlertidigt permanent”. Det betyder, at Folkedybet er en transitionsperiode, henimod noget blivende – en ny virkelighed som understøtter folkeligt fællesskab og et levende laboratorium for udvikling projekter som understøtter lokal og global bæredygtighed. Konceptet er etableringen af Samsø som Demokrati Ø og et grønt samfundslaboratorium som forsker i folkesjælen og folkeligt medejerskab til den grønne omstilling. Energiakademiet er facilitator og eventsted for projekter og for en årlig fest, som præsenterer håndgribelige demonstrationsprojekter inden for områder som grøn energi, boligrenovering, co2 reduktion, fødevareproduktion, transport og økonomi. Folkedybet har snitflader til FNs verdensmål, klimahandlingsplanerne og EU’s grønne pagt.

Folkedybet udmøntes i en række aktiviteter og produkter, herunder:

Roadtrip i 22 landsbyer
Samsø som én landsby. Dialog og nærvær med foreninger, erhvervsliv etc. Hvorfor er det her vigtigt?, hvorfor skal vi se os som en landsby i stedet for 22 forskellige?. Hvordan imødekommer vi de strukturelle udfordringer?.

Folkedybet hele året
Via en række workshops, henover hele året, faciliteter Folkedybet en løbende demokratisk dialog, med Energiakademiet som fysisk mødested, arrangør og opsamler

Festum
Årlig festival i september. 1 gang om året afholdes en fest for øen og udenøs interessenter, med dialog og debat og demonstrationsprojekter, mediedækning og opsamling her tester vi på stedet ideer og deler erfaringer og meninger i et shared space, open space, maker space.

Manifest
Et værktøj; plan for et godt arbejdsliv; input til kommunens helhedsplan. For hvert år, projektet løber, skrives/opdateres et demokratisk manifest for Folkedybet, som bruges til den videre dialog og som input til Samsøs langsigtede omstilling til fossilfri Ø 2030 – og til lokal- og kommuneplanlægningen.

Kommunikationskampagne
Resultater og videre perspektiv for ongoing arbejde med Folkedyb.

Landsby No. 23
På lang sigt vil vi også opføre Samsøs landsby nummer 23: en energirigtig landsby, som også bliver forskerbolig og kommer med i Samsø Økojord (Økologisk Aktieselskab). Andre aktiviteter, inluderer kunstinstallationer og energiprojekter rundtom om på øen

Læringen fra Folkedybet er et dynamisk manifest som gør os alle klogere på nye måder, hvorpå fællesskaber demokratisk kan drive foranding, herunder den grønne omstilling. Og giver os mod og viden til at skabe fællesskaber på tværs af brancher og sektorer og generationer.

Målet er at opnå en dyb forståelse for hvordan man engagerer og inddrager befolkningen i den grønne omstilling, mentalt, økonomisk, teknisk og demokratisk, samt at gøre Folkedybet til et eksempel til efterfølgelse ved at udvikle nye metoder og teknikker til dette.

Effekten er også et landdistrikt, som vrister sig fri af markedskræfternes ubønhørlighed og arbejder bevidst med lokale løsninger, cirkulær økonomi, fællesskaber og værdibaseret udvikling, som for eksempel sikrer mere tilflytning, mere lokal investering og mere lighed.

Samsø er et mikrokosmos som verden kan lære fra. Vi kan italesætte den brændende platform på en måde, folk kan omsætte til handlinger.

Folkedybet kan drive udvikling og virkeliggøre sager i en pionérånd.

Folkedybet kan samle og bringe visdom og idealisme til konkrete handlinger. Vi er både spredere og samlere. Fra ideudvikling til ideimplementering.

Samsø er et stammefolk – en community – med nedarvet visdom og erfaring med fællesskab og fælleder.

Vi kan virkeliggøre sager, med Energiakademiet som velafprøvet ramme og demokratiplatform!

Folkedybet er et bevidst forsøg på at langtidssikre det gode landsbyliv og landsbyfællesskab på Samsø. Det vil vi gøre ved at udvise rettidighed i planlægningen og i udviklingen af landsbyerne, med det grønne og det nære som omdrejningspunkter. Det starter med dialog og med at italesætte de fælles udfordringer og løsninger, vi har. Vi søger med Folkedybet som katalysator, at etablere et udvidet landsbyfællesskab, som kan agere ud fra et fælles værdisæt, når der skal iværksættes nye projekter, på baggrund af nødvendige dagsordener, gerne proaktivt og gerne i tråd med overordnede/nationale/globale målsætninger. Når landsbyerne sætter dagsordenen, får de også bedre mulighed for at tilpasse sig lokalt og eksponere sig individuelt og uddelegere opgaver til de, der kan og vil påtage sig dem. Hver landsby behøver ikke være ens eller eksperter på nogle specielle områder, men de deler ofte de samme udfordringer og kan måske med Folkedybet bedre navigere i disse, også i samspillet med kommunen og andre aktører – også ”fritidssamsingerne”.

Fire Projektpartnere

Følgende projektpartnere har givet skriftligt eller mundtligt tilsagn om deltagelse i projektet, inklusiv økonomi:

 

 • Samsø Kommune
 • Sambiosen (Idræt & Kultur)
 • Samsø Erhvervsforum
 • Aalborg Universitet

Følgende projektpartnere har givet skriftligt eller mundtligt tilsagn om interesse og støtte til projektet:

 

 • Visit Samsø
 • Ballen Borgerforening
 • Nordby Sogns Borgerforening
 • Kolby Kås Borgerforening
 • Samsø Energi & Miljø Kontor (SEMK)
 • Rumlepotten (Lokal børnehave)
 • Samsø Eltransportforening
 • Handelsstandsforeningen, Samsø
 • Region Midtjylland
 • Restauratørforeningen, Samsø
 • Falkecenter Samsø
 • Samsø Landboforening
 • New Bauhaus
 • We Do Democracy
 • EU Clean Island Secretariat

Aktiviteter i projektet:

Her kan du læse mere om nogle af de aktiviteter, vi har i vores “Liv&Land Projekt”, som er vores kælenavn for Det Grønne Samfundslaboratorium. Det spænder vidt; fra hyggelige arrangementer med dybe samtaler i Samsøs vintermørke til sommerevents i solen og en masse bilaterale møder med vores samarbejdspartnere. Vi prøver at få projektet helt integreret i vores interaktion med omverdenen, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Det vigtigste er, at holde samtalen i gang og skabe medejerskab.

Solgt til Solceller.
I marts 2023 afholdt vi et møde om nytilflyttere, solceller og grøn økonomi. En af oplægholderne var Flemming Bo Larsen, som fortalte om sin rejse til Samsø og ikke mindst om sit projekt med at få etableret solceller på taget af det hus, han og Ulla bor i på Ballen Strandvej. 

Læs mere om Flemmings solcelleprojekt.

Orientering på Landsbymøder.
I foråret 2022 deltog Energiakademiet i 3 møder i henholdsvis Tranebjerg, Ballen og Langør, hvor vi fortalte om “Liv& Land” projektet, som da var helt nyt. I løbet af de tre møder har deltog repræsentanter fra hele 18 landsbyer på Samsø. 
Møderne blev holdt i samarbejde med nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere; VisitSamsø, Samsø Kommune og Sambiosen. Andre emner var frivillighed, landsbyfornyelse, ladestandere og biodiversitet. 

Fremtidens Landsbyer
I maj 2022 holdt vi møde om Fremtidens Landsbyer med deltagelse af Tyge Mortensen, der er ekspert i landsbyer og fremtidsforsker. Mødet var samtidig en forberedelse til vores festival i august, Folkedybet, som har delelementer fra Liv & Land projektet. 

Den 1. december 2022 afholdt vi “Vinteren Kommer”. Et arrangement for alle interesserede på Samsø med det sigte, at få indblik i hvordan det står til med vores klima i landsbyerne på Samsø.

Mødet blev godt besøgt og på programmet var blandt andet en orientering om “Samfundsakademiet” og indlæg fra en lokal landsby (Toftebjerg), som oplever en stor tilflytning og organisering af børnefamilier. 

Læs mere om arrangementet 

Scroll to Top