Nordisk pilot

NORDISK PILOT​

KATEGORI: MENNESKER

Formål og beskrivelse:

Et nordisk samarbejde om en læreruddannelse indenfor bæredygtighed har længe været et ønske hos Energiakademiet, så da Nordisk Pilot opstod som idé hos vores nordiske partnere, besluttede Energiakademiets projektafdeling at Pilotens formål, netværkets styrke og projektets formål stemte overens med Energiakademiets vedtægter.

Nordisk Pilots forslag til sammensætningen af en styregruppe var mangfoldig og interessant, og forarbejdet og udarbejdelsen af en stærk og saglig ressourcerapport om hvilke udfordringer, de nordiske lande havde omkring folkeoplysning inden for bæredygtig omstilling/udvikling i Norden, gjorde udslaget.

Fagligheden og tilbuddet på en ny nordisk uddannelse ville styrke Energiakademiets strategi på at være medaktør i det nordiske samarbejde, og ligeså aktualiteten og nødvendigheden om at opkvalificere samfundet og det enkelte menneske på livslang læring.

Vi kunne se at vi på Energiakademiet ville lære nyt og få et nyt netværk med Norden, så øen Samsø med dens status som Danmarks vedvarende energi Ø kunne komme videre med at udfase fossile brændsler i 2030.

Verdensmål:

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Delmål 4.7:

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Overordnet ville vi:

Iværksætte en ny Nordisk efteruddannelse
Samle deltagere fra alle de Nordiske lande
Opbygge en uddannelse med et curriculum funderet i både praktisk og teoretisk viden, som omhandler den bæredygtige omstilling og udvikling i Norden.
Ligge den teoretiske evalueringen af uddannelsen i Danmark.

Løbetid:

Projektet blev en realitet i 2006 -2007 – 2018.

Ressourcerapport blev udviklet og skrevet af Idebank N – NVL Sverige.

Konference med interessenter blev også afviklet og der blev besluttet at gå videre med Ideen om at iværksætte en ny Nordisk uddannelse med styregruppe og ansøgning hos Nordisk Ministerråd.

Udvikling og afvikling: 2014- 2015- 2016.

Via egne netværk lykkedes det med en relativ beskeden indsats at skaffe tilstrækkeligt med deltagere til uddannelsen, og deltagerne kom fra alle nordiske lande. Der var ikke frafald under kursusforløbet, og alle gennemførte det.

I betragtning af at deltagene selv er voksenundervisere, og at mange af dem i forvejen havde erfaring med at arbejde med bæredygtig udvikling, er det bemærkelsesværdigt at der kun på enkelte punkter undervejs blev rejst kritik af kursusplanlægningen, mens 
der ved afslutningen af kurset var masser af ros og begejstring for kurset blandt deltagerne.

Lokale aktører:

Yduns Have, som er en økologisk forening der arbejder med at fremme bæredygtige fødevare og produktion, samt Samsø Golfbane, der er en demonstrationsmodel på hvordan bæredygtig livsstil kan etableres.

Partnere:

Norge – Ellen Stavlund, VOFO
– Kirsten Paaby, Stiftelsen Idébanken
– Kristine E. Morton, Internasjonalt utvalg for folke-  høgskolen (IU)
– Øyvind Brandt, Norsk Folkehøgskolelag
– Odd Erik Randen, Studieforbundet Natur og Miljø

Sverige – Miriam Sannum, RCE Västra Göteland
– Karin Bengtsson, Økologi og Genetik, Uppsala Uni- versitet
– Sara Andersson, Uppsala Centre for Sustainable  Development (CSD) og Regional Centre of Excellence (RCE) Uppsala
– Carl Lindberg, The Swedish National Commission for UNESCO

Finland – Tove Holm, NOVIA University of Applied Studies
– Ulrica Taylor, Förbundet för arbetar- och medborgar- institut i Svenskfinland, FAMI rf / Bildningsforum – Tessa Turtunen, Marthaförbundet

Island – Salome Hallfredsdóttir og Gudmundur Ingi Gud- brandsson, Landvernd, Icelandic Environment Association

Danmark – Malene Lundén, Energiakademiet, Samsø

Succeskriterier:

For verden

Ny viden om hvor mange lokalområder, der arbejder med konsekvenserne af klimaforandringerne
Ledelse i at samarbejde på tværs af sektorer og brancher
For Samsø som samfund

Kenskab til Samsø status som Danmarks vedvarende energi Ø.
For Energiakademiet
Nyt netværk
Ny viden og læring om hvordan det, der formidles, giver mening for den enkelte deltager
Nyt lederkursus
For projektledernes lederskab

Ny læring om hvilke udfordringer der ligger i at få en økonomi forankret, så al viden og erfaring fra efteruddannelsen Ikke går tabt i forhold til FNs 4 verdensmål: Lige ret til opkvalificering og information om bæredygtig livsstil.

Resultater:

En tydeliggørelse af at ny viden og erfaringer om bæredygtig omstilling rummer kæmpe udfordringer i forhold til at nå ud til de forskellige generationer.

En tydeliggørelse af at det kan være svært at se og overføre hvilke forandringer man som civil kan tage med sig hjem, både hvad angår tankesæt og handlinger.

Samsø Energiakademi har igangsat et lederkursusmodul som bliver udbudt hvert halve år april og september. Den enkelte deltager kan sammensætte sin uddannelse ud fra fire moduler, der giver et curriculum, som kvalificerer den enkelte til at forstå og handle på de tre parametre Mennesker/Planeten/ Velvilje.

Folkeskolen på Samsø medvirkede ved at sende to lærere af sted på Nordisk Pilot. De har nu en helt anden måde at undervisere på i naturfagene på skolens overbygning.

Kontaktperson og projektleder fra Energiakademiet:
Scroll to Top