Nyhedsbrev nr. 22

Friheden til udvikling

“Energiakademiets nyhedsbrev nr 23 rammer det nye år i 2023”

Inviteret til at kigge forbi og opleve en af landets smukkeste beliggende arbejdspladser. Med panorama til kyst og hav og Kattegat, så tæt på så man tror det er løgn !

Nyt år varsler og os i kommunikations platformen har inviteret projektledere og konsulenter og bestyrelsen til at skrive med i år.  Ja alle er med til at fortælle de gode historier fordi alle yder et stort og afgørende arbejde og har sin arbejdsgang på Energiakademiet. Tænk engang at man kan bo i Manchester og arbejde på Samsø.

`Vores nye bestyrelses-forkvinde, Anne Højer, åbner ballet med en go go i højt humør og med masser af anerkendelse. Klap på skulderen og anerkendelse er der brug for, lige midt i alt den alvor og tårnhøje elpriser som føles kun at gå eé vej, alt imens at den ene krise afløses af den anden krise.

Energiakademiet har momentum, og selv efter 25 år er der stadig en kraftfuld magnetisme som bringer aktivister, politikere, psykologer,-forskere,- copycats, kunstnere og borgere fra hele verden frem til Ballen By. Det er med stor glæde at invitere dig med som lytter, til vores nye Radio kanal Evergreen, du finder udsendelserne på hjemmesiden, kort fortal er overskriften” hvordan fremmer dens grønne gunst.” Tænk at vi på Øen stadigvæk har magnetisk tiltrækningskraft.

Udfordringerne står desværre i kø over hele kloden og konsekvenserne af klimaforandringerne er også rykket helt frem på dagsordenen, både i de private husholdninger og på direktionsgangen verden over.

Den efterspørgsel er støt stigende på Energiakademiet og efterhånden er vi blevet et hold af kapaciteter og kan her prale lidt af at kalde os en solid arbejdsplads, med et voksende omdømme. Det vil så sige at det arbejdet der udføres fra Strandengen i Ballen ikke i dag og som i gamle dage kun er lokalt forankret, men arbejdspladsen er blevet en global spiller i det store Danmark i tæt parløb med Europa. På den måde gør Energiakademiets arbejde en kæmpe forskel og forandring.

Idag 25 år senere har arbejdspladsen kæmpet med både modvind og medvind. Fra 1 medarbejder til 12 ansatte. Siden 2007 er der bygget et projekthus som er det der kaldes Energiakademiet. Bygningen er tegnet af Arkitema med en stram form og indholdet bygger på en vision og vedtægter som afføder opgaver,- økonomi,- medarbejder,-meninger og medlemmer. I dag er vi 8 ansatte. Arbejdspladsen arbejder stadigvæk med udvikling, affødt af konsekvenserne af klimaforandringerne og med de erfaringer som er affødt af omstillingen ved at gøre Samsø til Danmarks vedvarende energi Ø.

Godt nytår og om lidt er kaffen klar

En global arbejdsplads

Energiakademiet er arbejdsplads med et favnende hus, få, faste ansatte og et kæmpe netværk af interessenter. For eksempel er der de, der løbende løser projektopgaver fra nær og fjern. Der er lige nu projekter i Region Midt, for EU og Japan – blot for at nævne nogle. 

Der er jer fra øen, som utrætteligt stiller op til festival, borgermøder og bestyrelsesarbejdet. Og så er der dem rundt omkring
i verden, der indgår i energi-ø-netværk og som trækker på
Energiakademiets viden og navn,
heriblandt danske ministerier.

A global workplace

The Energy Academy is a workplace with an embracing building, a few, permanent employees and a huge network of stakeholders. For example, there are those who continuously solve project tasks from near and far. There are currently projects in the Danish Central Region, for the EU and Japan – just to name a few. Then there are you from the island who tirelessly show up for festivals, civic meetings and board
work. And then there are those around the world who are part of energy island networks and who draw on the Energy Academy’s knowledge and name, including Danish ministries.

The dynamic arises when the local meet the global and the Energy Academy demonstrates that local anchoring, basic knowledge and dialogue can move mountains. It inspires action and courage to try new things. It is precisely this atmosphere that exists at the Energy Academy and which, despite the physical size of the place, spreads to every visitor and partner.

The courage to reach out, risk something and set the bar high is the essence and occasionally it throws off great top prizes, like last year’s UN climate prize for Samsø. On such a quiet morning in Ballen, when we are making coffee for the board meeting, this is exactly what makes us remember to see the Energy Academy as what it is: a global workplace with contact to many countries.

Af Anne Højer Simonsen
Bestyrelsesforkvinde 

Dynamikken opstår, når det nære møder det globale og Energiakademiet viser, at lokal forankring, basal viden og dialog kan flytte bjerge. Det inspirerer til handling og mod til at prøve nyt. Det er netop den stemning der summer på Energiakademiet og som trods den fysiske lidenhed, spreder sig til hver en besøgende og samarbejdspart.

Modet til at række ud, risikere noget og sætte barren højt er essensen og indimellem kaster det flotte top-priser af sig, som sidste års FN klima-pris til Samsø. På sådan en stille formiddag i Ballen, hvor vi er ved at brygge kaffe til bestyrelsesmødet, er det netop det, der får os til at huske at se Energiakademiet som det, det også er: en global arbejdsplads med kontakt til mange lande.

Af Anders Peter Rasmussen
Projektleder

Mit førstehåndsindtryk

At starte som nyansat på Samsø Energiakademi har været lidt som at flytte til et andet land, møde nye kulturer, og lære nye mennesker og dynamikker at kende. Det kan i starten virke overvældende med de mange bolde i luften, og de rutinerede ansatte, som til tider synes at kunne løbe hurtigere end fysisk muligt, alt imens de jonglerer de forskellige bolde bestående af lokale, europæiske og globale projekter.

Midt i travlheden modtages gæster fra nær og fjern, som tages imod med et imponerende overskud og stor professionalisme. På trods af travlhed med projektansøgninger, borgermøder og deadlines der skal overholdes, skal de lavpraktiske opgaver jo også løses, hvor ingen er for fine til at give en hånd med, og det er ikke et uvant syn at se direktøren rende rundt udenfor med en skovl i hånden, for at lappe huller eller skovle sne fra indkørslen.
Det er tydeligt, at Energiakademiet har en dyb lokal forankring, og et vidtrækkende netværk, og man møder ikke mange på Samsø, som hverken kender til, eller har en holdning til Energiakademiet. Omvendt virker de ansatte på Akademiet til at kende hver og én af øens i alt 3.716 indbyggere, og har altid et bud på, hvem man kan række ud til, for hjælp til specifikke opgaver.
Trods klimaforandringer og udfordringer med biodiversitets – og energikrise, ser jeg frem til et spændende 2023 på Energiakademiet, fyldt med diverse lokale og internationale projekter, og jeg glæder mig til at finde min rolle midt i det hele.

My first impressions of the Energy Academy
Starting as a new employee at Samsø Energy Academy has been a bit like moving to another country, meeting new cultures, and getting to know new people and dynamics. It can seem overwhelming at first with everyone having a lot on their plates, and the seasoned employees who at times seem to be able to run faster than physically possible, all the while juggling different balls consisting of local, European and global projects. In the midst of the hustle and bustle, guests are received from near and far and welcomed with impressive enthusiasm and great professionalism. Despite being busy with project applications, citizen meetings and deadlines that must be met, the less practical tasks must also be solved, where no one is too good to lend a hand, and it is not an unusual sight to see the CEO running around outside with a shovel in his hand, patching holes or shoveling snow from the driveway.
It is clear that the Energy Academy has deep local roots and a far-reaching network, and you don’t meet many people on Samsø who neither know about, nor have an opinion about the Energy Academy. Equally, the seasoned employees at the Academy seem to know each and every one of the island’s 3,716 inhabitants, and always have an idea of who to reach out to for help with specific tasks.
Despite climate change and challenges with biodiversity and energy crisis, I look forward to an exciting 2023 at the Energy Academy filled with various local and international projects, and I look forward to finding my role in the middle of it all.

Af Mikkel Bruun 
Konsulent

Laboratorium for landsbyer

Folkedybet er den samlende titel på flere af de spændende projekter på Energiakademiet. I et af projekterne – ”Samfundsakademiet”, er vi 19 partnere og 22 samske landsbyer, der som en ”strategisk klynge, arbejder med udvikling inden for grøn omstilling, socialøkonomi, frivillighed og erhvervsformer med bæredygtighed som fællesnævner”. Sagt på en mere poetisk måde er Folkedybet et forsøg på at indfange den særlige samske ånd, som ulmer i vintermørket og som kommer til udtryk i vores evne til at tænke nyt og handle hurtigt.

Lad mig give et eksempel: Jeg bor selv i Nordby; købte hus i 2016 og flyttede ind i 2018. Og så gik det ellers stærkt; først ned og så op ad bakke. Min kone og jeg oplevede først hvordan en række vigtige institutioner, handel og servicefunktioner lukkede og der blev meget stille mellem husene. Men siden var vi vidner til hvordan byen ligesom skiftede gear og accelererede derudad med nye butikker, tilbud, børnefamilier og tilflyttere. Pludselig var det ikke til at opdrive et hus på Nordøen og der blev bygget nyt, festet og ferniseret på godt og ondt i Nordby.

Noget af denne succes skyldes ildsjæle og noget måske andre omstændigheder, men det var en vild og hurtig omstilling fra stilstand til fuld plade. Og det kan vi bruge i Folkedybet. For alle vil gerne vaskes grønne, men få er i stand til at stille om. Det kan vi på Samsø og derfor har vores erfaringer relevans for vores omverden.

Men det kræver også, at vi deler ud af vores erfaringer internt og mellem hinanden.
Derfor er Folkedybet et vigtigt mødested – hele året og ikke kun om sommeren til fest og farver. Jeg er glad for at være med og håber også du vil.

The Deep People – a Green Social Laboratory for Samsø’s Villages.

The Deep People is the collective title of some of the exciting projects at the Energy Academy. IN one of these, called the “Society Academy”, we are 19 partners and 22 villages who, as a “strategic cluster, work with development within green transition, social economy, volunteering and businesses with sustainability as a common denominator”. Put in a more poetic way, The Deep People is an attempt to capture the special Samsø spirit that hibernates in the winter darkness and which is expressed in our ability to think in new ways and act quickly.

Let me give an example: I myself live in Nordby; bought a house in 2016 and moved in in 2018. And then things took a turn; first downhill and then uphill. My wife and I first experienced how a number of important institutions, trade and service functions closed and it became very quiet between the houses. But since then we witnessed how the city changed gears and accelerated with new shops, offers, families with children and new residents. Suddenly it was impossible to buy a house on the Northern Island and a new houses were built, and new activities arose for better or for worse in Nordby.

Some of this success is owed to local persistency and some perhaps to other circumstances, but it was a wild and rapid transition from basically nothing to a fully functional village. And we can use that in The Deep People. Because everyone wants to be washed green, but few are able to change. We can do that at Samsø and therefore our experiences are relevant to the world around us.

But it also requires sharing of our experiences internally and with each other.
That is why The Deep People is an important meeting place – all year round and not just in the summer for parties. I’m happy to join and hope you will too.

Af Malene Lundén
Projektleder

Mulighedens mønstre

Som kunstner anvender jeg min tænkning via mit vidunderlige arbejde på Samsø Energiakademi. Jeg arbejder med at holde øje med både muligheder og mønstre og modstand. På Samsø bilder jeg mig ind at det er nemmere at få øje på mulighederne og derfor tror jeg på at lysten til at deltage aktivt i øens velbefindende er stor. Jeg forsøger ofte at påvirke og omforme relationer, fordi at det helt lavpraktisk kan skabe sundere systemer og bedre resultater. Hvad det vil sige når jeg her skriver om systemer, er at det også er min erfaring at ingenting kan stå alene og derfor er systemer relevante.

Systemforandring. Her et billede af celler som er blevet udsat for lyd og akustik, forskerne manipulerer hjerte og celler til at danne nye muligheder, som former indviklede mønstre. En simpel ændring i frekvens og amplitude sætter cellerne i bevægelse, guider dem til en ny position som også holder dem på plads

Når man først som jeg har mærket savsmulden i manegen, kan man ikke holde op med at arbejde med mulighederne; det gir så god mening at have lært at se på hvilket mønster der er indeholdt i et system. Derfor er jeg på Energiakademiet drevet af at udvikle sammen med andre om hvordan vi sammen kan få langt bedre systemer, og herunder introducere fire nøgler, som kan låse op for et systems innovation med: formål, magt, relationer og ressourcestrømme.

Disse fire nøgler udgør nemlig et sæt. Systemer er ofte svære at ændre, fordi magt, relationer og ressourcestrømme er låst sammen i et forstærkende mønster for at tjene systemets nuværende formål.  Systemer begynder først at ændre sig fundamentalt, når dette mønster bliver forstyrret og åbnet op, og derfor udviklede vi det, som vi i dag kalder folkedybet hele året og en festival i august (den 12.-13. august 2023). Folkedybet er en ny opsætning og ved den opstår nye mønstre og derved tjener den et nyt formål.

Et system kan eks være Energiakademiet og det vi arbejder på at levere i forhold til vores formål og vores vedtægter, og den magt vi har via 25 års erfaring og dét at vi sammen med hele Samsøs net af relationergjorde Samsø til Danmarks vedvarende energi ø med vind,- sol og biomasse, altså vores lokale ressourcestrømme blev organiseret i stedet for som tidligere kun at importere olie og diesel. Fra olie/diesel til alternativ energi var et system som blev til mulighedernes nye mønster.

Patterns of possibility:

 As an artist, I apply my thinking through my wonderful work at Samsø Energy Academy. I strive to keep an eye on both opportunities, patterns and resistance. On Samsø, I imagine that it is easier for us to spot the possibilities and therefore I believe that the desire to participate actively in the island’s well-being is great. I often try to influence and reshape relationships, because it can create healthier systems and improve results in a completely low-practice way. What it means when I write here about systems, is that it also is my experience that nothing can stand alone and therefore systems are relevant.

System Change An image of cells that have been exposed to sound and acoustics, the researchers manipulate the heart and cells to form new possibilities that form intricate patterns. A simple change in frequency and amplitude sets the cells in motion, guiding them to a new position that also holds them in place.

Once you, like me, have felt the sawdust in the arena, you cannot stop working with the possibilities, it makes so much sense to have learned to look at what pattern is contained in a system. That is why at the Energy Academy I am driven to develop together with others how we can get much better systems together, including introducing four keys that can unlock a system’s innovation with: purpose, power, relationships and resource flows.

These four keys form a set. Systems are often difficult to change because power, relationships, and resource flows are locked together in a reinforcing pattern to serve the system’s current purposes. Systems only begin to fundamentally change when this pattern is disrupted and opened up, and so we developed what we now call the year-round Folk-depth (Folkedybet) and a festival in August (August 12-13, 2023). Folkedybet is a new set-up and with it new patterns arise and thereby it serves a new purpose.

A system could be, for example, the Energy Academy, and what we deliver in relation to our purpose and our statutes, and the power we have through 25 years experience and the fact that we, together with Samsø’s entire network of relationships, launched Samsø as Denmark’s renewable energy island with wind, solar and biomass, i.e. our local resource flows were organized instead of only importing oil and diesel as previously. From oil/diesel to alternative energy was a system that became the new pattern of possibilities.

 

By Alexis Chatzimpiros
Project Manager
International coordinator

Gladere end nogensinde

 

’Glædelig jul, jeg kommer til at savne dig’, sagde den varme stemme fra en kollega på den hidtil koldeste dag på Samsø. Jeg trådte ud af Zoom-mødet for at få et kram. Det er kun den 14. december, men jeg ser ikke mine kolleger før januar. Jeg er nu på færgen og afslutter endnu en tur til Samsø og starter min internationale pendling, normalt til England, eller nogle gange til Grækenland, hvor jeg kommer fra. Alligevel har jeg en stærk tilknytning til Samsø, og Energiakademiet er et helt særligt sted og holdepunkt for mig.

De inspirerer mig konstant i mit arbejde, som involverer kapacitetsopbygning til den grønne omstilling på lokalt plan, indimellem i Danmark, normalt inden for EU og nogle gange internationalt. Et spændende højdepunkt i år har været arbejdet gennem EU’s tekniske støtteinstrument til at styrke kompetencerne og lederskabet i Region Midtjyllands kommuner til at inddrage borgerne og aktivere deres ambitiøse klimaplaner. Et andet særligt fokus for mig har været at støtte øsamfund i hele EU med hensyn til samfundsudvikling og interessenters engagement gennem Clean Energy for EU Islands Sekretariat.

Midt i flere kriser og en foranderlig verden og klima skal vi hele tiden arbejde med forandringer og lære at være modige. I lyset af den kommende udfordring har vi på Energiakademiet har sat barren højt og er mere ambitiøse end nogensinde. Vi udvikler og reflekterer over, hvordan vi høster fortiden og sår til fremtiden, forbereder os på det ukendte uden at miste det, vi kender af syne, drager omsorg for det lokale og inspirerer det globale, og frem for alt er vi et team, der udfordrer og passer på hinanden.

Happier than ever

‘Merry Christmas, I’ll miss you’, said the warm voice of a colleague on the coldest day so far on Samsø. I stepped out of the Zoom meeting for a hug. It’s only December 14th but I won’t see my colleagues before January. I am now on the outbound ferry ending yet another trip to Samsø and starting my international commute, usually to England, or sometimes to Greece where I come from. Yet I have a strong connection to Samsø and the Energy Academy is a very special place and point of reference for me.

They constantly inspire me in my work, which involves capacity building for the green transition at the local level, occasionally in Denmark, usually within the European Union and sometimes internationally. An exciting highlight this year has been the work through EU’s Technical Support Instrument to strengthen the competences and leadership within Central Denmark Region municipalities to involve citizens and activate their ambitious climate plans. Another special focus of mine has been to support island communities across the European Union on community development and stakeholders’ engagement through the Clean Energy for EU Islands Secretariat.

Amid multiple crises and a changing world and climate we must work with change all the time and learn to be courageous. In light of the challenge ahead, at the Energy Academy we have set the bar high and are more ambitious than ever. We develop and reflect on how to harvest the past and sow for the future, prepare for the unknown without losing sight of what we know, care for the local and inspire the global, and above all be a team that challenges and looks after each other.

Af Søren Hermansen
Direktør

Sidste Samsing – sidste samurai

Jeg har i mange år haft en passion for japanske relationer. Lige siden Iida Tetsunari kom forbi Samsø og deltog i det allerførste Ø- seminar om vedvarende energi-ø ideen i 1998, har vi bevaret kontakten og lysten til at gøre noget for lokale samfund.

Vi var sammen, Iida og jeg, i Fukushima kort tid efter at Daiichi atomkraftværket i 2011 brød sammen under vægten af den altødelæggende tsunami der rullede ind over den japanske østkyst. Den første Global Community power konference blev afholdt der og mere end 1500 gæster mødte op og deltog. Lokal udvikling kom på den store scene i de dage. Vi har siden lavet globalt netværk og fået flere kontinenter med i arbejdet. Lokal ”Ø ” udvikling er en meget efterspurgt model!

Nu har den japanske regering besluttet at 100 lokalsamfund skal være klimaneutrale og selvforsynende. En slags små Samsø modeller over hele Japan – altså hvis vi skal se det lidt med vores øjne. Vi har således via Eksportstøtteordningen i Energistyrelsen fået et projekt igennem nåleøjet og de næste år skal vi udveksle erfaringer med Japanske samfund. Ideen er at bruge Samsøs og Energiakademiets erfaringer i en japansk version og lære af hinanden.

Det fører forhåbentlig til at der kommer noget eksport af gode danske løsninger med i pakken!
Vi ser også frem til at kunne invitere grupper af japanere til Danmark og Samsø for at arbejde med det folkelige ejerskab.Vi vil bruge Pionerguiden som redskab til opgaven. Det er et fremragende redskab vi bruger i samtaler med lokalsamfund og som et dannelsesværktøj når vi mødes med lokalsamfund. Og sjovt nok tænker en japansk bonde næsten på samme måde som en fra Samsø!

Jeg glæder mig og jeg ønsker at det bliver til alles fornøjelse – jeg er sikker på samsingerne byder japanske gæster velkomne. Måske de medbringer gode historier og forhåbentlig et par flasker sake som kan byttes med noget samsk vin eller øl.

The last Samsing – or the last samurai.

For many years I have had a passion for Japanese relationships. Ever since Iida Tetsunari came by Samsø and participated in the very first Island seminar about the renewable energy island idea in 1998, we have maintained contact and the desire to do something for local communities.

We were together, Iida and I, in Fukushima shortly after the Daiichi nuclear power plant collapsed in 2011 under the weight of the devastating tsunami that rolled over the Japanese east coast. The first Global Community power conference was held there and more than 1500 guests showed up and participated. Local development enterd the big stage in those days. We have since created a global network and got several continents involved in the work. Local “Ø” development is a very popular model!

Now the Japanese government has decided that 100 local communities must be climate neutral and self-sufficient. A kind of small Samsø models all over Japan – that is, if we have to see it from our own point of view. And through the Danish Energy Agency, we have received support for a new project and over the next few years we will exchange experiences with the Japanese society. The idea is to use the experiences of Samsø and the Energy Academy in a Japanese version and learn from each other.

This will hopefully lead to export of good Danish solutions as part of the package. We also look forward to being able to invite groups of Japanese to Denmark and Samsø to work with the popular ownership. We will use the Pioner Guide as a tool for the task. It is an excellent tool we use in conversations with local communities and as an educational tool when we meet with local communities. And funnily enough, a Japanese farmer thinks almost the same way as one from Samsø!

I’m looking forward to it and I wish that it can be a good experience for all involved. I’m sure the Samsingers will welcome Japanese guests. Maybe they in return will bring good stories and hopefully a few bottles of sake which can be exchanged for some Samsk wine or beer.

Af Michael Kristensen
Projektleder

Ø foran ved at fordele energien?

“Se hvilken herlig blæst, som stryger hen over hele Danmark”
– og dermed også lille Samsø.

Blæsten er et frit og fælles gode, den tilhører os alle. Den kan ikke monopoliseres, og kan ikke centraliseres og bureaukratiseres. Den kan der ikke drives rovdrift på, og den kan ikke udtømmes.”
Dette er – i fri gengivelse – nogle af de tanker, som vindkraftudnyttelsens pionerer i Danmark – bl.a. naturforskeren og højskolelæreren Poul la Cour gjorde sig, da han med stor iver bidrog til opbygningen af den første generation af landsby-elværker på andelsbasis i begyndelsen af 1900-tallet. Disse lokale elværker bidrog til, at energiforsyning netop skulle blive et fælles gode, til rådighed for alle i by og på land, uden den risiko for monopoldannelse, centralisering og udbytning, som f.eks. kul- og olie- og atomkraft udnyttelse til stadighed er så fyldt med. Uden risiko for rovdrift og miljøforgiftning.

Dette er også Kongstanken bag Vedvarende Energi-ø tanken – både i fortid, nutid og fremtiden på Samsø.

Et grønt håb for fremtiden. Kan vi lære af fortiden?
For godt 25 år siden vandt Samsø konkurrencen om at blive vedvarende energi-ø.
En titel, som Samsø Energiakademi, i tæt samarbejde med resten af Samsø, har brugt til at udvikle og indføre nye, bæredygtige tiltag lige siden.

Når Samsø den gang gik af med sejren, var det netop på grund af samarbejdsperspektivet.
Samsø har i sin indledende planlægning i særlig grad inddraget offentlige og private instanser, foreninger og bevægelser i arbejdet. Endvidere balancerede projektet mellem kendt og ny teknologi. Og det er både organisatorisk og finansieringsmæssigt præget af nytænkning i samarbejdet mellem de lokale energiselskaber, erhverv, befolkningen og kommunalbestyrelsen. Det har også spillet ind, at Samsø i forhold til vedvarende energi er et mini-Danmark, hvor VE-ressourcerne er bredt sammensat.

På Samsø har man tradition for at se fremad og at stå sammen om både udfordringer og positive forandringer. Når vi igen vælger at prioritere bæredygtighed, er det for at imødekomme de truende klimaforandringer – men også for at udnytte ressourcerne på bedst mulig vis lokalt. Håbet er derudover også, at de mange tiltag vil føre andre gode ting med sig – f.eks. social bæredygtighed. Håbet er at få ”landet” så mange som muligt af de gode fremtidsønsker der er for øen, og derigennem bidrage til Samsøs store vision om at blive fossilfri i 2030.

En vision, der kræver meget arbejde igen for både Energiakademiet, kommunen, erhvervslivet og for øens borgere.

How and why does Samsø take the lead in distributing energy?

“Look what a glorious breeze sweeps across all of Denmark”
– and thus, also little Samsø.

The wind is a free and a common good, it belongs to us all. It cannot be monopolized and cannot be centralized and bureaucratized. It cannot be exploited, and it cannot be depleted.”

These are – as far as I can recall – some of the thoughts that the pioneers of wind power utilization in Denmark – including the naturalist and college teacher Poul la Cour had when he with much enthusiasm contributed to the construction of the first generation of village electricity plants on a cooperative basis in the early 1900s. These local power plants contributed to the fact that energy supply should become a common good, available to everyone in town and in the countryside, without the risk of monopoly formation, centralization, and exploitation, which e.g., coal and oil and nuclear power exploitation in perpetuity is so full of. Without the risk of exploitation and environmental poisoning.

This is also the main idea behind the Sustainable Energy Island idea – both in the past, present, and future on Samsø.

A green hope for the future. Can we learn from the past?
Just over 25 years ago, Samsø won the competition to become a renewable energy island.
A title that Samsø Energy Academy, in close collaboration with the rest of Samsø, has used to develop and introduce new, sustainable initiatives ever since.

When Samsø walked away with the victory, it was precisely because of the cooperation perspective. In its initial planning, Samsø has specifically involved public and private agencies, associations, and movements in the work. Furthermore, the project balanced between known and new technology. And it is both organizationally and financially characterized by innovative thinking in the cooperation between the local energy companies, businesses, the population, and the municipal council. It has also played a role in the fact that, in relation to renewable energy, Samsø is a mini-Denmark, where RE resources are broadly composed.

At Samsø, there is a tradition of looking ahead and standing together for both challenges and positive changes. When we once again choose to prioritize sustainability, it is to meet the threatening climate changes – but also to utilize resources in the best possible way locally. In addition, the hope is that the many measures will bring other good things with them – e.g., social sustainability. The hope is to “land” as many as possible of the good wishes for the future that are for the island, and thereby contribute to Samsø’s great vision of becoming fossil-free by 2030. A vision that requires a lot of work again for both the Energy Academy, the municipality, business and for citizens of the island.

Af Ivona Prar
praktikant fra Ålborg

What Samsø taught me

About three months ago, sometime between stepping out from a ferry in Sælvig for the first time and walking down the beach in Ballen, I fell in love with Samsø. Peacefulness, cute little houses, and beautiful nature are some of my favourite things here. One of the reasons might be that it reminds me of my hometown back in Croatia. But Samsø has another thing that intrigued me, and that is an engaged community.
During my first days at the Energy Academy, I already learned one of the most important and impactful lessons of my internship so far: the importance of community engagement. The Energy Academy puts such a big emphasis on local people, whether it is in climate planning, supporting local businesses, or organizing events. I realized this is a secret to Samsø’s success in being a Danish renewable energy island. This was the opposite of what I learned about at university so far – it’s not always about having the newest technology, calculating the best possible position for a wind turbine, or working with the best engineers in the world. Sometimes all you need is to sit down with your neighbours, listen to what they have to say, and discuss and find suitable solutions together.
I could have told you about the projects, and yes, they are great and I love working on them, but I could have done that anywhere else too. Seeing and learning first hand about how engaging the local community is key to a successful story completely changed my perspective on climate planning. And this is a thing unique to Samsø and to the Energy Academy. I don’t think anyone could have taught me or shown me a better example of that.

 

Hvad lærte jeg

For cirka tre måneder siden, på et tidspunkt mellem at træde ud fra en færge i Sælvig for første gang og en gåtur ad stranden i Ballen, blev jeg forelsket i Samsø. Fred, søde små huse og smuk natur er nogle af mine yndlingsting her. En af grundene er måske, at det minder mig om min hjemby i Kroatien. Men Samsø har en anden ting, der fascinerede mig, og det er et engageret fællesskab.
I løbet af mine første dage på Energiakademiet lærte jeg hurtigt en af de vigtigste og mest indflydelsesrige lektioner fra mit praktikophold indtil videre: vigtigheden af samfunds-engagement. Energiakademiet lægger så stor vægt på lokalbefolkningen, hvad enten det er i klimaplanlægning, støtte til lokale virksomheder eller afholdelse af arrangementer. Jeg indså, at dette er hemmeligheden bag Samsøs succes med at være en dansk vedvarende energi-ø. Dette var det modsatte af, hvad jeg har lært på universitetet indtil videre – det handler ikke altid om at have den nyeste teknologi, at beregne den bedst mulige position for en vindmølle eller at arbejde med de bedste ingeniører i verden. Nogle gange skal man bare at sætte sig ned med sine naboer, lytte til, hvad de har at sige, og diskutere og finde passende løsninger sammen.
Jeg kunne have fortalt om projekterne, og ja, de er fantastiske, og jeg elsker at arbejde på dem, men det kunne jeg også have gjort andre steder. At se og lære på første hånd om, hvordan det at engagere lokalsamfundet er nøglen til en succesfuld historie, ændrede fuldstændigt mit perspektiv på klimaplanlægning. Og det er noget unikt for Samsø og for Energiakademiet. Jeg tror ikke, nogen kunne have lært mig eller vist mig et bedre eksempel på det.

Af Mathias Switzer
Praktikant

Højt at flyve

Jeg hedder Mathias er 25 år og bor i Århus sammen med min kæreste, Mille, og sammen har vi en lille lejlighed på Trøjborg. Jeg elsker at klatre og spille fodbold og ved siden af mit arbejde med EnergiAkademiet studerer jeg tilKaospilot, en international uddannelse med focus på kreativ ledelse, projektledelse og procesfacilitering. Jeg elsker at være på kontoret og mærke energien på Samsø og hurtigfærgen fra DOKK1 er nem og tilgængelig for mig.
Jeg arbejder lige nu med Energiakademiet på at implementere et værktøj, Learning Arches, som bruges til at skabe forløb og projekter. Det bruges til at visualise din læring, gruppere og tilføje dit indhold visuelt og fokusere på hvordan du udfolder connection, conditions, context, indhold, skills, karakter og selvtillid, mens du holder og lander læringsbuerne, oplevelserne og rummene gennem en act, learn, adapt, repeat læringsstil. Det er et mindset og et konkret værktøj, som er udviklet af Simon Kavanagh.

My name is Mathias, I am 25 years old and live in Aarhus with my partner, Mille, and together we have a small apartment in Trøjborg. I love to climb and play football and alongside working with the Energy Academy I am studying to become a Kaos Pilot, an international education with a focus on creative management, project management and process facilitation. I love being in the office and feeling the energy on Samsø and the fast ferry from DOKK1 is easily and accessible to me.

I am currently working with the Energy Academy to implement a tool, Learning Arches, which is used to create progress and projects. It is used to visualize your learning, and to group and add your content visually and focus on how you unfold connection, conditions, context, content, skills, character and confidence, while holding and landing the learning arcs, experiences and spaces through an act, learn, adapt, repeat learning style. It is a mindset and a concrete tool, developed by Simon Kavanagh.

Af Line Ankjærgaard
Digital kommunikation

Én gang Øboer

Jeg beskæftiger mig med at visualisere og digitalisere den strøm af projekter og visioner der iværksættes i den kreative kultur der på Samsø og i samarbejde med Energiakademiet opstår. Jeg arbejder med grafik og digital formidling og har været ansat siden 2015

Som opvokset på Samsø, er det at komme “hjem” som at blive grebet i en tryg favn (havn), hvor historier og udvikling får lov til at modnes i et naturligt tempo, hvor digerne, træerne og horisontallinjen er præcist der hvor jeg sidst lagde øje på dem, og det gir en usammenlignelig ro, i en ellers så omskiftelig og vækstfokuseret verden. Som at reboote krop og sjæl, at vende tilbage til udgangspunktet, at blive kalibreret ud fra barndommens epicenter.

Så lige gyldigt hvor i verden, eller hvor længe jeg har været fraværende, er det som om at Øen aldrig gir slip.. som om at de samfund jeg oplever altid bliver målt ifht hvad jeg selv kommer fra, kan de måle sig? – jeg leder stadig! Selvfølgelig kan ingen steder på jorden gøre op med en livslang forbundenhed, med et netværk som har en mere familier form end blot naboer eller medborgere. Det bedste ved Øerne, at man har en grundlæggende forståelse af hinandens fælles indsats, og at man afhænger af hinanden.

På mit fremtidige bord kunne der ligge overvejelser omkring grøn webhosting for øens virksomheder, en C02 neutral serverpark, som en overbygning på vores allerede grønne selvhostede server som kører vores eget sky-system. 

Hvis du vil lære mere om Energiakademiet og dét, jeg arbejder med, kan du klikke her:

Digitale platforme: Vores Website,  InstituttetMoodle

Det nye Podcast-universMyNewDesk Nyhedsbreve , (Tilmeld forøvrigt nyhedsbrev her)VimeoYoutube

SocialMedia:

Instagram
LinkedInFacebookTwitter Tiktok (lige på trapperne)

 

https://www.ews-schoenau.de/energiewende-magazin/zum-glueck/winds-of-change-on-samsoe-island/

link til podcasts

Nordiske film

Folkedybet festivalen 2023 (ml sender noget?)