6 gode grunde til at installere en varmepumpe

[:da]Tekniker Michael Kristensen fra Energiakademiet og Samsø Kommune fortæller her hvorfor en varmepumper er en god investering:

1: Synergi: hele samfundet bliver i disse år gearet til udfasning af fossile brændsler, hvor overskudsvarmen fra for eksempel varmepumper ledes videre i systemet til gavn for andre. Nybyggede huse må slet ikke indeholde et oliefyr, mens udviklingen af den bæredygtige energisektor omvendt brøler derudaf. Varmepumper koblet op på grøn energi er med andre ord fremtiden, og vil hele tiden blive billigere, mens fossile energikilder bliver dyrere.

2: Færre udgifter: et oliefyr koster 40-50.000kr, mens en varmepumpe godt nok er dyrere at købe, men meget billigere i drift og har en levetid på 20-30 år. Og så kræver varmepumpen hverken skorstensfejer eller et det årlige, dyre tjek, som oliefyret behøver.

3: Du sparer markant flere penge på din varmeregning: besparelsen plejer at være mellem 30-50% på varmeudgiften i forhold til et oliefyr, især hvis oliefyret er af ældre dato. Man plejer også at sige, at når man putter 1 kWh ind i varmepumpen, får man 4 kWh varme ud.

4: Du får lettere ved at låne penge i banken: de fleste banker kan se meningen i at du installerer et billigere varmesystem. Skal du låne penge til en varmepumpe bør du derfor først lægge et budget, hvori din bank kan se den markante besparelse ved et sådant energisystem. Det kan din installatør hjælpe dig med.

5: Større friværdi og et hus der er lettere at sælge: En varmepumpe giver minimum en forbedring af husets pågældende energimærkning på ét trin, og det forhøjer husets værdi og gør det i sidste ende lettere at sælge. Især i udkantsområderne har husene oliefyr, der trænger til at blive skiftet ud, og et nyt varmesystem kan give boligen et funktionelt løft, der også vil forhøje dens værdi.

6: Du skaber et overblik over dit forbrug og dine behov: inden du beslutter dig for at installere en varmepumpe er det nemlig smart at afdække familiens adfærd og vaner derhjemme. Lav et enkelt bugdet, der synliggør forbruget af el, vand og varme, og se på om der er flere måder at spare på energien. Det giver mange penge i lommen på årsbasis, og vil også vise banken, at du kan spare op, i fald det behøves.

HUSK: hvor effektiv en varmepumpe er for lige præcis dig, afhænger af din bolig. Er dit hus af nyere dato og godt isoleret, er en varmepumpe et oplagt valg, mens et ældre hus med små radiatorer og en-strengssystem nok kræver mere isolation og en grundigere modernisering inden skiftet foretages. Kig også på dit forbrug, for varmepumper fås i forskellig styrke, der gerne skal matche din hverdag. Se mere på www.energiakademiet.dk og www.energitjenesten.dk

[:en]Engineer Michael Kristensen from Samsø Energy Academy and Samsø Municipality explains why a heat pump is a good investment:

1: Synergy: In the coming years, society is gearing up to phase out the use of fossil fuels, while the surplus heat from for example heat pumps is increasingly connected to the system for the benefit of others. New homes are not allowed to use oil furnaces, while the development of the sustainable energy sector is thriving. In other words, heat pumps along with other forms of green energy are the future, and will become increasingly cheaper, while fossil fuel sources will only become more expensive.

2: Fewer expenses: An oil furnace costs between 40-50,000 kr. (€5,400-6,700). While a heat pump is more expensive to buy, it is much cheaper to operate and has a life span of 20-30 years. On top of this, unlike an oil furnace, the heat pump does not require chimney sweeps or an annual costly inspection.

3: You save significantly more money on your heating bill: The savings are usually estimated between 30-50% on heating compared to an oil furnace, especially if the oil furnace is an older model. It’s frequently said that for every 1 kWh you invest in the heat pump, you get 4 kWh of heat.

4: You will have an easier time borrowing from the bank: Most banks can see the point of installing a less expensive heating system. If you borrow money for a heat pump, you should devise a budget demonstrating the significant savings accrued with such a system. Your installer/plumber can assist you.

5: Increased equity and a house that’s easier to sell: A heat pump provides an improvement on your house’s energy certification in one step, increasing the value of the house and making it easier to sell. In rural areas especially, homes tend to have oil furnaces which need replacing, and a new heating system will give a house a functional boost that will increase its value.

6: You get an overview of your energy consumption and needs: Before you decide whether or not to install a heat pump, it’s a good idea to investigate your family’s energy needs, habits and behaviour at home. Make a simple budget that shows the consumption of electricity, water and heat, and see if there are additional ways to save energy. It will pay off and give you extra money in your pocket on an annual basis, and will also show the bank that you can save up if necessary.

Remember: How effective a heat pump works for you depends on your home. If your house is modern and well insulated, a heat pump is an obvious choice. While an older house with small radiators and a single line system will probably require more insulation and thorough modernisation before the change is made. Also, take a look at your consumption, because the heat pumps are available in different strengths to match your everyday needs.
See more at www.energiakademiet.dk og www.energitjenesten.dk
[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *