Om-2

Om energiakademiet

Energiakademiets placering finder du centralt i Danmarks midte, på øen Samsø. På østsiden fines byen Ballen, og her ligger Energiakademiet. Energiakademiet er en projektorganisation, som arbejder med konsekvenserne af klimaforandringer.

Energiakademiet er samtidig et fysisk samlings- og mødested for alle slags mennesker med interesse for bæredygtig samfundsudvikling. Energiakademiet har et foreningsformål, som i sin enkelthed omhandler formidling af viden om helhedsorienterede samarbejdsprocesser. Energiakademiet har 8 fuldtidsansatte som bor på Samsø hele året. De ansatte har fagkompetencer indenfor samfundsudvikling og bæredygtige løsninger.

Akademiets navn er inspireret af det gamle Grækenland.
Energiakademiet fungerer lokalt som samlingssted for øens mangfoldige foreningsliv. 
Energiakademiet afholder ofte møder og sammenkomster, hvor emner holder sig inden for uddannelse, forskning, kurser, møder, seminarer og udstillinger om energi og klima med fokus på bæredygtige ressourcer. 
Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Energy Agency og Energitjenesten.
Samsø har tillige til huse i akademiet og udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til firmaer og private, rundvisninger, fagturisme, workshops og seminarer.

Læs mere om energiakademiet herunder

Bygningerne

Energiakademiets bygninger er opført ud fra økologiske grundprincipper og tager højde for:

  • Natur: Minimalt indgreb i den naturlige flora og fauna i den strandeng, hvor byggeriet er placeret.
  • Indeklima: Sundt indeklima, der støttes af den naturlige ventilation ved arbejdspladserne og foredragssalen.
  • Vand: Minimalt forbrug af drikkevand ved anvendelse af vandbesparende armaturer. Regnvand fra tagene anvendes til toiletskyl. Overskydende tagvand ledes til et vandmiljø og nedsives på grunden.
  • Varme: Lavt varmeforbrug gennem højisolering og anvendelse af solvarme. Rumvarmen leveres fra Ballen Fjernvarmeværk, hvis varme kommer fra halm. Fjernvarmeledningerne er højisolerede twinrør, med det hidtil lavest kendte varmetab i Danmark.
  • EL-forbrug: Lavt elforbrug ved anvendelse af elbesparende apperater af A- type og anvendelse af lavtforbrugende lysamarturer, støttet af optimale dagslysforhold. Elforsyningen sker fra 200 m2 tagintegrerede solcellepaneler, samt fra øens vindmøller.

Foreningen

Foreningen fungerer som paraply organisation, og under paraplyen finder du foreningerne Samsø Energi og Miljøkontor (SEMK), Samsø Havvind og Samsø Energihotel.

En forening skal have en bestyrelse. Bestyrelsen vælger en formand. Dermed er de demokratiske spilleregler i orden og Energiakademiet har en demokratisk ledelse, som ansætter en daglig leder af foreningens aktiv, Energiakademiet.

Bestyrelsen udformer foreningens vedtægter.

Vedtægterne godkendes på den årlige generalforsamling og er foreningens retningslinjer og spilleregler.

Heri står også hvad foreningens formål er. Formålsparagraffen er den til enhver tid gældende rettesnor for de ansatte og bestyrelsens arbejde.

Det er også i formålsparagraffen, at foreningen anerkendes lovmæssigt og dermed registreres i selskabsstyrelsen. Bestyrelsen består i høj grad af Energiakademiets samarbejdsrelationer.

De repræsenterer private, forskellige organisationer, institutioner og virksomheder.

Energiakademiets bestyrelse

Peder Bang, formand
Internationale relationer, Region Midtjylland

Marcel Meijer
Borgmester Samsø Kommune, 

Ole Svenningsen
Sekretariatschef – Ejersekretariatet, NRGi

Karl Sperling
Lektor Institut for Planlægning, Ålborg Universitet

Karen Blinchoe
Bestyrelsesmedlem Chora 2030

Inge-Dorthe E. Larsen
Rp. Samsø Energi- og Miljøkontor

Karen Blinchoe
Bestyrelsesmedlem Chora 2030

Inge-Dorthe E. Larsen
Rp. Samsø Energi- og Miljøkontor

SEMK

SEMK / SAMSØ ENERGI- OG MILJØKONTOR

Foreningen fungerer som paraply organisation, og under paraplyen finder du foreningerne Samsø Energi og Miljøkontor (SEMK), Samsø Havvind og Samsø Energihotel.

En forening skal have en bestyrelse. 

Bestyrelsen vælger en formand. Dermed er de demokratiske spilleregler i orden og Energiakademiet har en demokratisk ledelse, som ansætter en daglig leder af foreningens aktiv, Energiakademiet.

Bestyrelsen udformer foreningens vedtægter.

Vedtægterne godkendes på den årlige generalforsamling og er foreningens retningslinjer og spilleregler. Heri står også hvad foreningens formål er. Formålsparagraffen er den til enhver tid gældende rettesnor for de ansatte og bestyrelsens arbejde.

Det er også i formålsparagraffen, at foreningen anerkendes lovmæssigt og dermed registreres i selskabsstyrelsen. Bestyrelsen består i høj grad af Energiakademiets samarbejdsrelationer.

De repræsenterer private, forskellige organisationer, institutioner og virksomheder.

SEMK – Samsø Energi- og MiljøKontor

Foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor blev stiftet 1997 og åbnede samme år et kontor til vejledning af borgere der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi.

Formand:
Inge-Dorthe E. Larsen

Næstformand:
Christian Hougaard

Kasserer:
Ole Hemmingsen
Arne Krogh
Karen Poulsen

Suppleanter:

  1. Knud Tybirk
  1. Stefan Wolffbrandt

Sekretariat:
Michael G. Kristensen

Repræsentanter fra SEMK i div. bestyrelser i 2019:

Energiakademiet:
Inge-Dorthe E. Larsen og Lars Nikolajsen

Samsø Havvind:
Einar Mortensen og Christian Hougaard

Centerråd:
Inge-Dorthe E. Larsen

Erhvervsforum:
Søren Hermansen

Suppleant:
Christian Hougaard

Grønt Råd:
Inge-Dorthe E. Larsen.

Suppleant:
Bjarne Hindbo

Samsø Biogas IVS:
Michael Kristensen

Med udgangspunkt i ENERGI 21, der var regeringens energihandleplan fra 1996, udskrev regeringen i foråret 1997 en konkurrence om at blive udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø. Samsø blev udpeget som Danmarks Vedvarende Energi Ø, som det blev formuleret af energi- og miljøminister Sven Auken ved udnævnelsen d. 6. november 1997.

Flere borgere på Samsø udtrykte at der manglede direkte borgerindflydelse, men projektgruppen henviste til konkurrenceelementet samt den snævre tidshorisont (1½ måned) til udarbejdelse af energiplanen. Uanset at det på pågældende tidspunkt endnu ikke var afgjort hvilken ø, der ville vinde, blev det i juli måned 1997 besluttet at stifte foreningen “Samsø Energi- og Miljøkontor” (SEMK).

Foreningens bestyrelse åbnede et kontor til vejledning af borgere, der var interesseret i energibesparelser og vedvarende energi. Efter Samsø var udpeget til Danmarks Vedvarende Energi Ø besluttede Energistyrelsen, at yde økonomisk støtte til SEMK.
SEMK startede i 1998 med at oplyse borgerne på øen om Energi-Ø projektets muligheder. Den udarbejdede 10 års plan skulle bruges som drejebog for projektet. 10 års planen havde den simple målsætning at gøre Samsø 100 % selvforsynende med vedvarende energi på de 10 år. Dette mål og resten af projekterne i 10 års planen blev opnået i 1998.

SEMK og SE samarbejdede stort set, om alle energiprojekterne på Samsø og de 2 organisationers sekretariater flyttede da også sammen i år 2000. Disse to organisationer organiserede kampagner og møder, både individuelt og kollektivt, fra starten af VE-Ø projektet. Dette betød at fælles møder ofte gav både en teknisk og en mere generel version af et specifikt projektforslag. Dette hjalp til at sikre, at øen borgere kunne deltage aktivt i de indledende processer, der var forbundet af nye VE-ø-projekter, for eksempel sammenføjning af borgergrupperne, der arbejdede med eksempelvis fjernvarmeprojekter.

Den økonomiske støtte til SEMK fra Energistyrelsen ophørte i 2002, hvorefter sekretariatets funktioner og økonomi blev omlagt og baseret bl.a. på projektarbejder og konsulentfunktioner, og på grund af ændrede politisk-økonomiske forhold, standsede SE sine aktiviteter i juni 2005.

Samsø Energiakademi åbnede officielt dørene for offentligheden d. 11. maj 2007. Akademiet fungerer, som i dag, som projekthus, center og udstilling for vedvarende energi og energibesparelser m.m. Energiakademiet husede indtil januar 2016 også Energitjenesten Samsø, hvor bevillingen til Energitjenesten ophørte. SEMK har stadig til huse på Akademiet, og har via en samarbejdsaftale med Akademiet om bl.a. regnskabs teknisk samarbejde m.m., stadig sin daglige gang og drift i huset. Hvilket også afspejles i, at SEMK har 2 pladser i Akademiets bestyrelse.

SEMK har gennem tiden investeret i Samsø Havvind, Paludans Flak, Samsø Energi Hotel ApS og Samsø Biogas IVS. Samsø Energi og Miljø Kontor er derfor medejer af organisationen Samsø Havvind. Dette selskab blev i sin tid dannet for at koordinere offshore vindmølleprojektet, og SEMK har derfor også 2 pladser i Samsø Havvinds bestyrelse. Ud over disse bestyrelsesposter har SEMK også pladser i Erhvervsforum, Center rådet for VE, Grønt råd og Samsø Biogas IVS.

Samsø kort

Scroll to Top