Du tror måske ikke på det, du bliver præsenteret for HER , men faktum er, at det passer

[:da]

Derfor titlen på denne blog:“ Den positive forandring”

Forandringen er sket, og sker lige nu: Fordi Samsø som levende lokalsamfund igennem fællesskab, tillid og sammenhold har kunnet følge en plan og samarbejde om dens realisering igennem 20 år.

Samsø vandt i 1997 konkurrencen over 22 andre lokalsamfund om at blive Danmarks vedvarende energi-Ø, og er idag 100 % selvforsynende med sol, vind og biomasse. Og Samsø kommune og Energiakademiet er nu i fuld gang med en ny plan, der skal udfase fossile brændsler 20 år før resten af Danmark.

Mennesker fra hele verden valfarter til Samsø for at finde ud af, hvad det er, et samfund med et oprigtigt ønske om at gøre en positiv forandring, kan udrette.

Samsø er et farverigt samfund med ca 3500 mennesker, som på godt og ondt deler erfaringer, der ikke kun har praktisk karakter: arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling har affødt anderledes viden om eksistens, natur og liv, som vi gerne vil samle på denne blog og dele med dig her i cyberspace. Vi vil med andre ord gå et spadestik dybere end den sædvanlige og praktiske orientering om fakta, tal, klimamål og CO2. Vi vil i stedet skabe et univers af artikler til fordybelse, hvor nysgerrige og opsøgende personer som dig kan læse om de mange positive forandringer, som er både er sket og sker på Samsø Energiakademi.

Blog-universet vil være en stemme som fortæller om en samfundssucces indenfor Danmarks grønne omstilling og udvikling og vil på den måde fungere som en parallel virkelighed til den ofte uoverskuelige og polariserede miljødebat.

Et af bloggens dogmer er ønsket om at indeholde konstruktive og inspirerende fortællinger. En anden ambition er også at plante inspiration, som kan tydeliggøre hvordan du håndholdt kan komme igang med at iværksætte dine egne scenarier for positiv forandring.

Og husk at du altid kan altid maile os eller kigge forbi og få en snak over en kop kaffe.

Menneskene og stedet bag. Samsø Energiakademi starter denne blog den 1 januar 2017, men det er præcist 20 år siden, at det hele rigtig tog fart. Idag tør vi godt sige at det var starten på en bred, grøn revolution som lidt ydmygt betragtes som en mælkebøtte, der kan gro hvor som helst, og gror nede fra og op.

Det hele startede tilbage i 1997 da den danske regering iværksatte en konkurrence om hvilken ø i Danmark, der kunne blive selvforsynede med alternativ energi på kun 10 år med godkendt teknologi, gældende lovgivning og offentlig deltagelse.

Det skulle der kun tre personer til at kickstarte: borgmesteren, smeden og en ingeniør fra Jylland, der besluttede at udarbejde en konkurrenceplan. De tre personer gjorde det uden et mandat, de havde tillid til at den handling var helt o.k at gøre, også uden at informere Samsøs dengang 5000 indbyggere. De 3 personer troede blindt på at det kunne lykkedes samsingerne at stå sammen om at gøre Samsø 100% selvforsynende med alternativ energi.

De 3 fik ret, og den positive forandring løftede målsætningen til meget mere og andet, som Samsø i dag profiterer af. De 3 personer vidste ikke dengang at de kickstartede en stor folkelig bevægelse. Et af de faktuelle resultater er, at Samsø idag er mere end 100 % selvforssyende med elektricitet.

Samsø og Energiakademiet arbejder idag med at udfase diesel og olie, et projekt, som vi har givet den lidt pudsige overskrift “fossilfri“. Energiakademiet er også i fuld gang med at udbrede øens Best Practice til Next Practice, således at hele verden kan besøge Energiakademiet på Samsø, i Danmarks selvforsynende epicenter.

Energiakademiet er nonprofit og drives af os! Formelt set har vi en åben struktur med en direktør, Søren Hermansen, og 9 ansatte, en proaktiv bestyrelse og en dynamisk, lokal forening.


Energiakademiets arbejde går lavpraktisk ud på at energioptimere huse og offentlige bygninger, samt omstille øen til at udfase fossile brændsler. De mange andre opgaver er at udvikle partnerskaber med afsæt i energireduceringer og udvikle kapacitetsværkstøjer, som klæder den almindelige forbruger varmt på, uden at pengepungen gisper alt for meget efter vejret.
Kommunikation er det altafgørende arbejde for Energiakademiet. Omgivelserne skal kunne se og forstå nødvendigheden af at den positive forandring har mange økonomiske bundlinjer.
Det er det, der gør, at vi på Samsø tør kalde vores arbejde for en bæredygtig udvikling og omstilling af idag. Energiakademiet kan nås på cykel fra alle byer på Samsø og er placeret lige udenfor havnebyen Ballen i et hus, som er tegnet af Arkitema og bygget af lokale håndværkere. Succesen med at gøre Samsø til Danmarks første selvforsynende ø ligger især i den helt særlige kultur og fællesskabsfølelse på øen, hvor vi med en stærk, lokal forankring har kunnet se hinanden i øjnene, og med lige dele sund skepsis og nysgerrighed søsætte forandringen. Derfor er det mere end noget andet selve Samsø som sted, samt hver og en af øens knap 3700 beboere og Samsø Energiakademis globale netværk, der er ophavet til denne blog.

Kontakt os

Til dagligt drives bloggen i et samarbejde med energiakademiets kommunikations afdeling og bloggens eksterne redaktør Cecilie Marie Meyer.
Du kan skrive til projektleder Malene Lundén i fald du har spørgsmål til Energiakademiets arbejde på ml@energiakademiet.dk eller til Cecilie Marie Meyer, hvis du har idéer til vinkler, emner, eller har kommentarer, ris eller ros til den konkrete blog, på cillemarie@gmail.com[:en]That’s why we call this blog “Positive Change”

Change has taken place and is still happening: Because as a local society, Samsø has via community, trust and unity been able to follow a master plan and collaborate on carrying it out over a period of 20 years.

In 1997, Samsø won a government competition among 22 Danish local communities to become Denmark’s Renewable Energy Island. Today, Samsø is 100% self-sufficient in renewable energy, using solar, wind and biomass. The Municipality of Samsø and Samsø Energy Academy are now in full swing with a new plan to phase out the use of fossil fuel on the island, 20 years ahead of the rest of Denmark.

People from all over the world make the journey to Samsø to find out about what a society with a sincere desire to make a positive change can accomplish.

Samsø is a colorful community of approximately 3,500 year-round inhabitants who share both good and bad experiences that aren’t only of the practical kind. Its work within sustainability and green transition has resulted in a diverse understanding of existence, nature and life that we would like to gather and share with you on this blog. In other words, we want to dig deeper than the usual practical presentation of facts, figures, climate goals, and CO2. Instead, we are creating a universe of articles for immersion, where curious and inquisitive people like you can read about the numerous positive changes that have taken place and are taking place at Samsø Energy Academy.

This blog is a voice that tells about a social success within Denmark’s green transformation and development, and functions as a kind of parallel reference in an otherwise often overwhelming and polarized environmental debate.

One of the blog’s tenets is the aim to encompass constructive, inspirational stories. Another ambition is to inspire readers in a way that makes clear how you can to launch your own positive change scenarios in a practical way.

And remember, you can always email us or stop by the Energy Academy and have a chat with us over a cup of coffee.

The people and the place behind the blog. Samsø Energy Academy started this blog on January 1, 2017, but it’s exactly 20 years since it all really started. Today, we dare say that it was the start of a broad green revolution which is humbly regarded as a kond of dandelion that grows both downward and upward and can grow anywhere.

It all started in 1997, when the Danish government launched a competition to select a Danish island that would become self-sufficient with renewable energy in only 10 years, using approved technology, existing legislation, and public participation.

There were only three people to kick start the application process for the competition: The mayor, the blacksmith, and an engineer from Jutland (Western Denmark), who decided to draft a competition plan. The three of them did it without a mandate; they were confident that what they were doing was okay even without informing the 5,000 year-round inhabitants that Samsø had at the time. These three people believed instinctively that Samsingers (which is what the inhabitants of Samsø are called) would be able to join together to make Samsø become 100% self-sufficient in renewable energy.

The three of them were right, and the positive change lifted the goal to much more and beyond, which continues to benefit Samsø. They didn’t know at the time that they kicked off a large popular movement. One of the objective results is that today, Samsø is more than 100% self-sufficient in electricity generated by renewable sources.

Today, the island of Samsø and Samsø Energy Academy are working on phasing out the use of fossil fuels such as diesel and petrol in order to become a Fossil-Free Island. The Energy Academy is also in full swing disseminating the island’s Best Practice to Next Practice, so the entire world can visit Samsø Energy Academy, located in Denmark’s epicenter of self-sufficiency.

Samsø Energy Academy is a non-profit, and is run by us! Formally, we have an open structure with a director, Søren Hermansen, nine employees, a proactive Board, and a dynamic local association.


The Energy Academy’s practical work focuses on optimizing houses and public buildings for energy efficiency, as well as phasing out the use of fossil fuels on the island. Other tasks include developing partnerships based on energy efficiency, and developing capacity tools that help the consumer without being a financial burden.

Communication is crucial the work of the Energy Academy. People need to be able to see and understand that the necessity for positive change has many different economic bottom lines.

This is why we on Samsø dare call our work sustainable development and transition in the here and now. Samsø Energy Academy can be reached by bicycle from every town on the island, and it is located just outside the harbor town of Ballen. The Energy Academy’s building was designed by Arkitema, and built by local workers. The success of making Samsø the world’s first self-sufficient Renewable Energy Island lies particularly in the special culture and sense of community on the island. Based on our strong sense of place, we have been able to look each other in the eye, and with an equal portion of healthy skepticism and curiosity been able to bring about change. That’s why it’s more than just Samsø as a place, but each and every one of the island’s 3,700 year-round inhabitants – as well as Samsø Energy Academy’s global network – that are the source of this blog.

Contact us

The blog is run by the Energy Academy’s Communications Department together with its external editor, Cecilie Marie Meyer.

If you have questions about the Energy Academy’s work, you can email Head of Communications Malene Lundén at ml@energiakademiet.dk . If you have ideas for topics, or if you have comments, criticism or praise for a specific blog post, you can contact Editor Cecilie Marie Meyer at cillemarie@gmail.com[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top