Omstilling-2

Samsøs omstilling

Fra utopi til sund fornuft

Vi kommunikerer i dag vores erfaringer med 20 års social samfundsomstilling med afsæt i vedvarende energi og menneskeligt mod.Vi beskriver det i tre faser med tre overskrifter, der samtidig markerer en tidslinje fra 1997 til 2050:

  • Ø 1.0 – Utopi er muligt – 1997- 2017
  • Ø 2.0 – Det HER er besværligt – 2007 – 2030
  • Ø 3.0 – Sund fornuft – 2011 – 2050 

På 10 år omstillede Samsø sin energiforsyning til at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi, og nu er vi på vej mod at udfase fossile brændsler i 2030. Ambition om et bredere, bæredygtigt perspektiv med afsæt i FNs 17 verdensmål.

Ambitionen og intentionen er at Energiakademiet går forrest med Samsø som et praktisk eksempel for bæredygtig omstilling. Stedet og størrelsen som ø med 3700 mennesker er i den forbindelse ikke en begrænsning. Samsø giver i stedet en overskuelighed, der fremmer forståelsen af sund fornuft, så den bæredygtige omstilling kan blive anvendt og applikeret regionalt, nationalt og internationalt.

Herunder kan der læses mere om vores erfaringer og planer for fremtiden.

Læs mere om energiakademiet herunder

Version 1.0

UTOPI ER MULIGT
Vind sol og  biomasse var afgørende

På kun 10 år har Samsø vist hvordan lokalsamfund er vejen frem. Samsø har i fællesskab investeret i bæredygtige energisystemer, som i dag delvist ejes af samsingerne. Der er blevet investeret 468.000.000 kr. – vi er 100 % selvforsynende med alternativ energi – og har et negativt CO2-aftryk pr. indbygger på 3,5 tons.

Samsø kan i dag smykke sig med den enestående titel som Danmarks vedvarende energi Ø. Samsø er også din ø og dit håb om at kunne gøre noget overfor klimaforandringerne.

Med 11 vindmøller på land og10 møller til vands har Samsø etableret et overskud af elektricitet, som suppleres med biomasse og solanlæg.

I dag producerer Samsø således mere energi end der forbruges – derfor sætningen 100 % selvforsynende. Visionen udsprang fra en konkurrence stillet af staten om hvilken Ø i Danmark der ved anvendelse af godkendt teknologi, bred folkelig opbakning og gældende lovgivning på 10 år kunne blive selvforsynende med alternativ energi.

Satsningen startede i 1997 og var gennemført i 2007. Undervejs opnåede Samsø international opmærksomhed  om hvordan man lykkes  med at omstille et samfund til  vedvarende energi.

Vi kalder i dag denne omstilling for Ø. 1.0 – Utopi er muligt

Version 2.0

DET HER ER BESVÆRLIGT
Uafhængighed af olie, benzin og diesel i 2030

Samsøs nuværende mål er at udfase fossile brændstoffer i 2030. Det sker gennem nøje planlægning, ved iværksættelse af temamøder, udskiftning af eksisterende møller, udskiftning af oliefyr med varmepumper og rådgivning om besparelser i el og varmeforbrug.

Samsø 2.0 er vores betegnelse for arbejdet frem mod realiseringen af Samsø som fossiluafhængig ø. I den forbindelse har vi opstillet syv delmål i skalaen fra det håndgribelige til det procesorienterede og relationelle. Læs mere om de 7 mål nedenfor.

Fra 1998 til 2008 handlede det om omlægning fra fossil energi til vedvarende energi. Det lykkedes, og Samsø og samsingerne kan idag kalde sig selv for 100% selvforsynende set ud fra et energiregnskab, der balancerer produktion og forbrug per år.

Den svære 2’er handler fra 2008 om at se på de enkelte teknologier og om hvorledes vi kan bruge dem til en mere detaljeret omlægning og en større grad af direkte selvforsyning. 

Altså ikke “bare” et balanceret regnskab men en sikring af lokal produktion og anvendelse. Det kræver at de politiske rammer er klar til denne forandring. At pris og marked er klar til fordel for positive budgetter. Og sidst men ikke mindst at teknologierne er modne og konkurrencedygtige i forhold til de eksisterende systemer.

Der skal opbygges tillid og tro på fremtiden. Det kræver sikre budgetter og finansiering. Den folkelige opbakning bliver svag hvis disse forhold ikke er i orden og økonomien er for kortsigtet og usikker.

2.0 betragter vi på Energiakademiet som en pause til eftertanke efter 10 hektiske år med høj aktivitet for at nå i mål med Samsø 1.0 Vedvarende Energi-Ø. Vi har brug for at se fremad med ro og overvejelse.

Hvad nu? En afsøgning af mulighederne peger på behovet for en ny ressourceanalyse. Hvad er der til rådighed? Kan vi bruge halm til varme i et bæredygtigt system, eller skal vi lægge om igen og bruge halmen til biogas og el fra vindmøller til varmepumper i fjernvarmen? Det og mange andre spørgsmål bliver behandlet i Samsø 2.0.

Energiakademiet konsoliderede sig efter åbningen af huset i 2007 som institution. Siden dengang har vi kigget ud i EU og resten af verden og fundet netværk og partnere. Dermed sikrer vi os en del aktiviteter, som ellers har været  i fare for at blive lukket ned.

Samsø 2,0 handler om overgang og gentænkning af begrebet bærdygtighed. Hvad handler det om for Samsø? For Danmark? Vi deltog med spænding i forberedelserne til FN Klimatopmødet i København. Søren Hermansen sidder i et rådgivningspanel for Connie Heedegaard, og der bliver brugt kræfter på at positionere de resultater vi har opnået i Danmark og på Samsø.

Version 3.0

UTOPI ER MULIGT
Vind sol og  biomasse var afgørende

På kun 10 år har Samsø vist hvordan lokalsamfund er vejen frem. Samsø har i fællesskab investeret i bæredygtige energisystemer, som i dag delvist ejes af samsingerne. Der er blevet investeret 468.000.000 kr. – vi er 100 % selvforsynende med alternativ energi – og har et negativt CO2-aftryk pr. indbygger på 3,5 tons.

Hvad er cirkulær økonomi på Samsø?Cirkulær økonomi er bl.a. ensretning af handlinger, men for at kunne handle skal hele samfundet have tilgængelig viden og tryghed for at kunne beslutte hvilken teknologi og økonomiske investeringer, der er afgørende i en cirkulær tilgang. 

Vi vil på Energiakademiet tage vores ansvar og være med til at vise veje, som også kan tages op af andre samfund og dermed understøtte flere muligheder for genanvendelse af ressourcer.

Vores første spadestik til at arbejde med cirkulær økonomi

På Samsø har vi fokus på landbrugsproduktion og her er et ønske om at sikre jordens langsigtede frugtbarhed så vi forbliver producenter af sunde fødevarer. Det sikrer også flere arbejdspladser i hele værdikæden fra mark til tallerken.

Samsø skal også fokusere på (rent) vand som motor og grundlag for liv i hele fødekæden.

Her og nu skal vi desuden identificere det affald i vores hverdag, som har et potentiale for genanvendelse. Det gælder madspild, haveaffald og alle vores forbrugsstoffer, som når de ‘dør’, kan adskilles i byggeklodser og derigennem være ressource for andre produktioner.

Viden
Det er afgørende at øge lokalbefolkningens almene vidensgrundlag for at kunne være aktive og deltagende i afgørelser og beslutninger i forhold til helhedsplanen. Alle skal informeres via artikler og temamøder rundt om på øen. Og vi skal forske i hvilke afgørende greb, der ligger til grund for at kunne kommunikere om cirkulær økonomi, både som fortalere og modstandere.

Landbruget 
Næringsstofferne skal genbruges. Der skal ikke være et lineært tab af næringsstoffer. Vi skal have kulstoffet ned i jorden, så det opbygger næringsstofferne på lang sigt.
For landbrugsdelen vil det kommende biogasanlæg skulle fodres med organisk materiale og gennem biogasprocessen producere metangas, der blandt andet kan bruges på færgen Isabella. I den proces dannes der desuden et bærerdygtigt gødningsprodukt, som kan tilføre jorden kulstof og næringsstoffer fra kilder, som før endte på lossepladsen. 

Affald skal genbruges, og mindst muligt kasseres. Det kan gøres på mange måder, for eksempel ved at indsamle affaldet og komme det i biogasanlægget.

Vand
Samsø pumper årligt ca 2.8 millioner tons renset spildevand ud i havet. Det spildevand er fyldt med næringstoffer, som kan genanvendes til andre formål en at ledes i havet. Vandet skal tilbage til landbrugsjorden.

Genbrug af ting 
Hvor meget småt brændbart kan vi skille ad i fraktioner, så de kan indgå i cirklerne igen? Og hvad med plastikken? Vi skal være klar over at vi selv er ansvarlige for hvad vi kommer i affaldsspanden. Derhjemme skal vi være bekendte med den cirkulære tankegang, og opdrage turisterne til at tænke ligeså.

Vi skal skille tingene ad i rene bestanddele, så de kan indgå i cirklen igen. Det er der arbejdspladser i og nye fælleder, nye ting, der kan genanvendes. 

Scroll to Top