[:da]Bæredygtighed gælder også digitalt – derfor har vi her i januar sat os for at genbruge nogle af de bedste historier fra 2017, som ikke nåede hjemmesiden i det gamle år, men istedet blev spredt via nyhedsbreve, bloggen Den Positive Forandring og andre digitale platforme.

For præcist et år siden drog Søren Hermansen til Japan og derefter Australien, og i og med at akademiets arbejde som mulighedsagent også vil have en vigtig plads i vores virke i 2018, bringer vi hermed nyheden fra vinteren 2017 i et tilbageblik:

Et vigtigt område i Energiakademiets arbejde er at skabe relationer, som resulterer i vidensdeling og samarbejde med store og små organisationer kloden rundt. Der er mange organisationer, som efterspørger rådgivning til hvordan man planlægger bæredygtig udvikling og energiplanlægning af ressourcer, til gavn for de givne lokalsamfund.

Direktør Søren Hermansen har i sin afdeling et internationalt projekt støttet af KR Foundation. Her er Japan og Australien med som partnere, og en del af Energiakademiets rolle er at introducere de forskellige partnere for pionerguiden og antologien.

I 2017 var første destination i dette arbejde Fukushima – byen, hvor jordskælvet i marts 2011 resulterede i en atomkraftulykke, hvor kæmpe arealer i dag ligger øde hen. Her arbejdes der med etablering af Community Power, og Søren Hermansen sidder i Fukushimas New Energy Foundation, som støtter lokale energiprojekter i området. 6 år efter ulykken er lokalområdet stadig alvorligt påvirket, og folk rejser ikke længere til Fukushima. De næste partnere i KR projektet er Australiens 2 stater, Victoria og South Australia, hvor Energiakademiet mødes med politikere, deltager i kongresser og frem for alt laver workshops.

På trods af den store, geografiske afstand mellem Danmark og Australien blev Energiakademiet atter bekræftet i, at lokalsamfund over hele verden mødes med de samme, globale udfordringer: også på den anden side af kloden er urbaniseringen i fuld gang.

Det er en stor, næsten uimodståelig kraft, som trækker folk ind til byerne og resulterer i landområder, som mister deres autonomi. Den tilbageblevne befolkning længes efter handling, men ved ikke, hvor de skal starte, og derfor var genetableringen af det lokale ejerskab et centralt element i de workshops, som akademiet holdt i Australien.

Vi startede samme sted, hvor Samsø befandt sig for 20 år siden, ved at lave en master energiplan, som skabte helhed og retning for borgerne, og bad dem om at sætte ord på deres udfordringer, successer og fejl. Derfra kom vi med konkrete værkstøjer til at igangsætte forandringen, og muliggøre den ofte uoverskuelige proces det kan være at gå fra tanke til handling. Australien er et land med en stærkt centraliseret energidistribution baseret på kul, og implementeringen af vedvarende energi er en af måderne hvorpå australierne i disse områder kan genoplive samfundene og tage kontrol over deres egen situation.  

Nogle af de mennesker, vi mødte i Australien, kendte vi på forhånd, andre ikke. I alle møderne med lokalbefolkningen lagde vi dog lige stor vægt på den menneskelige faktor, som også spiller en essentiel rolle i vores tilgang til grupperne: hvem er de? Hvilke følelser går de rundt med? Hvordan er stemningen? Disse afkodninger hjælper os med at give grupperne de redskaber, som passer til lige netop deres situation.[:en]Sustainability should also be digital – therefore we have decided to occasionally recycle some of the good stories which never reached this homepage in 2017 but were boosted on other digital platforms and formats such as our newsletter, The Positive Change and social medias. 

Since enabling change is going to be one of our core goals in 2018 we thought it would be great to bring this story from winter 2017 where Søren Hermansen visited Japan and Australia:

An important area of the Energy Academy’s work is creating relations which result in knowledge sharing and cooperation between large and small organisations around the world. There are many organisations seeking advice on how to plan for sustainable development and planning their energy resources in order to benefit the local society.

Samsø Energy Academy CEO Søren Hermansen is heading the department that includes an international project funded by KR Foundation, with partner organisations in Australia, Japan, and the United States. Part of the Energy Academy’s roll in the project is to introduce the partner organisations to the Pioneer Guide and the Pioneer Anthology. The project’s kick-off meeting was held in Fukushima, Japan, where the 2011 earthquake resulted in a nuclear power accident. Six years after the accident, the local area is still affected. People no longer travel to Fukushima, and large areas are deserted. The Japanese partner organisation, the Institute for Sustainable Energy Policy, is working to establish Community Power in numerous Japanese municipalities. Søren Hermansen is involved in Fukushima’s New Energy Foundation, which supports local energy projects. The project’s Australian partner is involved in two states, Victoria and South Australia, where Samsø Energy Academy met with politicians, participated in conferences, and in particular held workshops with local citizens.

Despite the great geographic distance between Denmark and Australia, the Energy Academy has seen once again that local communities around the world face the same global challenges:

There is a great, almost irresistible force that draws people to cities, resulting in rural areas losing their autonomy. The remaining inhabitants want action, yet often don’t know where to start, and therefore re-establishing local ownership was a central element of the Australian workshops held by Samsø Energy Academy.

That’s where Samsø started 20 years ago, by putting together a master energy plan that provided totality and direction for its citizens, asking them to put into words their challenges, successes, and mistakes. Based on this, we came up with specific tools to launch change and make possible the often unmanageable process of going from thought to action. Australia is a country with a very centralised energy distribution based on coal. Implementing renewable energy is one of the ways Australians in rural areas can revive their communities and regain control over their own situation.

Some of the people we met in Australia we knew of ahead of time, others not. At all the meetings with local inhabitants, we placed a lot of emphasis on the human factor, which plays an essential role in our approach: Who are they? What are their feelings? What is the mood? Understanding these things helps us provide people with tools that fit their specific situation.[:]