Spar penge og gavn miljøet med en varmepumpe

[:da]Overvejer du at installere en varmepumpe? En stor del af Samsøs huse opvarmes ved hjælp af varmepumper, men hvorfor er de gode at have, og hvordan virker de? Ole Hemmingsen er smed og VVS installatør på Samsø og fortæller her om de basale ting ved varmepumpen.

Hvad er en varmepumpe?

Det er en maskine der kan omsætte varmen i jorden og pumpe den rundt i dit hus ved hjælp af enten luft eller vand. Der findes 3 varmepumpetyper: jordvarme, luft til luft og luft til vand.

Hvordan virker en varmepumpe?

I fordamperen optager varmepumpen energi fra omgivelserne, som får kølemidlet til at koge og fordampe. Når dampen herefter presses sammen inde i kompressoren, hæves trykket og temperaturen stiger.  Herefter afgiver kølemidlet sin varme i kondensatoren, hvor kølemidlet afkøles og igen bliver til væske, der løber gennem termoventilen og tilbage til fordamperen, hvor processen starter forfra. Det er i kondensatoren, at varmen fra kølemidlet overføres til husets varmefordelingssystem, enten i form af et vandbårent centralvarmeanlæg eller som luftvarme, der kan blæses ind i huset som varm luft (teksten ertaget fra energitjenesten.dk)

Hvorfor er varmepumpen at foretrække fremfor en varmekilde baseret på fossilt brændstof?

En varmepumpe begrænser co2-udledningen såfremt den får sit el fra en fossilfri energikilde. Og så får man 4-5 gange så meget energi ud af varmepumpen, end der kommer ind i den, men det afhænger af, hvilken energikilde, som varmepumpen er tilsluttet. Får den sin energi fra et gammelt oliefyr, kan der i stedet ske en negativ energi-udnyttelse.

Der findes 3 slags varmepumper: hvordan ved man hvilken slags man skal vælge?

Ønsker man en varmepumpe i et hus, hvor der kun er el-opvarmning, er en luft-til-luft-varmepumpe ideel. Det gælder især for sommerhuse. Har man i stedet et centralvarmeanlæg med radiatorer, er det smart med et vandbåret luft-til- vand varmpepumpesystem, kombineret med jordvarme. Det sidstnævne er det mest brugte, men kræver at man har et rimelig stort areal udenfor, hvor man kan grave slangerne ned. Luft-til-vand er smart hvis man for eksempel ønsker gulvvarme, fordi man her udnytter spildvarmen optimalt.

Hvorfor findes der så mange varmepumper netop på Samsø?

Der har været nogle dygtige smede på øen, som har forstået at sælge deres produkter, i takt med den øgede bevidsthed om co2udledningens negative indflydelse på vores miljø. 80% af de helårshuse, der ikke er koblet på den kollektive varmeforsyning på Samsø, er dækket af varmepumper, og vi har højst 200 oliefyr tilbage på øen.

 

Værd at vide om varmepumper:

Mærker: der findes en myriade af mærker, der både er produceret i Danmark og udlandet. Vølund, Boss, Danfoss og Panasonic laver alle varmepumper, men hvad du skal vælge afhænger af dit behov og din pengepung. Varmepumpen kan du købe hos din lokale VVS-installatør.

Cirkapris: luft-til-luft koster mellem 14-18000 kr, luft-til-vand cirka 100.000kr, mens jordvarme koster cirka 125000kr. Alle priser er inklusiv installation, som tager cirka 2-3 dage alt efter hvilken varmepumpeløsning, man vælger. Husk også at benytte dig af håndværkerfradraget.

Besparelse: I forhold til et oliefyr vil du cirka halvere din årlige varmeudgift. Desuden kan man ved et forbrug på over 4000 kilowatt få en besparelse på omkring 62 øre per kilowatt igennem et det offentlige energisparetilskud.

Vedligeholdelse: en varmepumpe bør tilses og gerne udskiftes hvert 10-15 år, for at følge med udviklingen. Varmepumper bliver hele tiden mere og mere effektive, og det kan betale sig at udskifte dem for at få glæde af de besparelser, som den nye teknologi giver. Mange supplerer desuden deres
varmepumpe med et træpillefyr, hvortil man også kan få tilskud.

Læs mere om varmepumper og mulighederne på www.energitjenesten.dk

 

 [:en]Are you considering installing a heat pump? A large number of Samsø’s homes are heated using heat pumps, but why are they good to have and how do they work? Ole Hemmingsen is a blacksmith and plumber on Samsø, and he explains the basic workings of heat pumps.

What is a heat pump?

It’s a device that converts heat from the ground and pumps it throughout your house using either air or water. There are three types of heat pumps: geothermal heat, air-to-air, and air-to-water.

How do heat pumps work?

Using an evaporator, the heat pump absorbs energy from the environment, which causes the refrigerant to boil and evaporate. The steam is then compressed inside the compressor, the pressure increases and the temperature rises.
The refrigerant then releases its heat in the condenser, where it cools and turns back into a liquid that flows through the thermo-valve, where the process starts all over again. It’s in the condenser that the heat from the refrigerant is transferred to the home’s heat distribution system, either in the form of a water-conductor central heating system, or as heated air that can be blown into the house.

Why is a heat pump preferable to a fossil-fuel based heating source?

A heat pump has limited carbon dioxide (CO2) emissions because it gets its electricity from a fossil-free energy source. On top of this, you get 4-5 times the amount of energy out of a heat pump than that which goes into it, depending on which power source the heat pump is connected to. If it gets its energy from an old oil furnace, there may be negative energy utilization.

There are three kinds of heat pumps: How do you know which one to choose?

If you want to install a heat pump in a house where there is only electric heating, the air-to-air heat pump is ideal. This is especially true for holiday homes. If instead you have a central heating system with radiators, it’s perhaps better with a water-conducting air-to-water heat pump system, combined with geothermal heating. The latter is most commonly used, but requires a reasonably large area outside where hoses can be buried. Air-to-water is smart if you want heated floors, because you make optimal use of the surplus heat.

Why are there so many heat pumps particularly on Samsø?

There have been some good plumbers on the island who have understood the value of their products, given the increased attention paid to the negative impact of CO2 emissions on our environment. Eighty-percent of the year-round homes on Samsø that are not connected to district heating use heat pumps, and we have less than 200 oil furnaces left on the island.

 

Worth knowing about heat pumps:

Brands: There are myriad of brands produced in Denmark and abroad. Vølund, Boss, Danfoss and Panasonic all produce heat pumps, but which brand you choose depends on your needs and budget. You can buy heat pumps from your local plumbing installer.

Price estimates: Air-to-air pumps cost between 14-18,000 Danish kroner. (€1,900-2,400); air-to-water approximately 100,000 kroner (€13,500), while geothermal heat pumps costs about 125,000 kroner (€16,800). All prices include installation, which takes about 2-3 days depending on which solution you choose. Always remember to take advantage of the Danish tradesman deduction.

Savings: Compared to oil furnaces, you will approximately halve your annual heating costs. Furthermore, if your consumption is over 4,000 kilowatts, you can save around 62 øre (8 eurocents) per kilowatt through the public energy savings subsidy.

Maintenance: A heat pump should be inspected regularly and replaced every 10-15 years in order to stay in step with technological advances. Heat pumps are becoming more and more effective every year, and it is worth replacing them to achieve savings that newer models offer. Many also supplement their heat pump with a wood pellet stove, for which you can also receive subsidies.
Read more about heat pumps and their possibilities at www.energitjenesten.dk
[:]

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top