Centrum og periferi

Da Uffe Elbæk på et gadehjørne i maj 2013 besluttede sig for at danne Alternativet, satte han gang i en forbløffende insisterende bevægelse, der i dén grad kom fra periferien: ingen troede i starten på, at det ville lykkes, for alt hvad Uffe gjorde, var både meget anderledes, og meget forkert. Ikke desto mindre lykkedes hans projekt, der i dag har sat nye, moderne standarder for det politiske liv, og modbeviser den herskende tese om, at centrum –i dette tilfælde København og det etablerede system på Christiansborg – er der, hvor forandringerne skabes.

Uffe Elbæk er derfor vores anden gæsteblogger på Den Positive Forandring og vil i det følgende fortælle om sin rejse fra magtens periferi til magtens centrum.

På vej mod en ny politisk kultur

Af Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet

Jeg er meget glad for at være blevet tilbudt spalteplads her på Samsø Energiakademis nye blog. Faktisk lidt beæret. For man kan ikke nok gange tage hatten af for jeres daglige indsats for en grøn bæredygtig omstilling af Danmark. I er om nogen pionerer på dette område.

Derfor vil jeg ikke bruge min spalteplads på at fortælle jer om behovet for en seriøs grøn omstilling og iværksætteri, for det er mange af jer allerede eksperter i på hver jeres måde.
I stedet vil jeg gerne dele mine/vores overvejelser om, hvordan vi får en langt mere grøn, progressiv og entreprenant dagsorden i Danmark blandt andet gennem udviklingen af en ny politisk kultur.
Måske vil nogle af jer finde min fortælling inspirerende, og selv få lyst til at engagere jer i politik på nye måder. Andre af jer vil måske bare lære mig og Alternativet lidt bedre at kende.

Jeg ved nøjagtig, hvornår ideen om at starte et nyt politisk parti og bevægelse, ja – en ny politisk platform – opstod. Det gjorde den i en samtale mellem to unge aktivister, Sophie og Søren, og jeg på et gadehjørne på indre Frederiksberg en majdag i 2013.

Vi havde alle tre været til samme møde på Christiansborg i Under Radar-projektet. Et projekt, jeg på det tidspunkt havde sat i søen for at sætte fokus på alle de gode nye bæredygtigheds-projekter, der fandtes under den politiske og mediemæssige radar.

Da vi kom til krydset Gl. Kongevej og H.C. Ørstedsvej stoppede vi op. For det var her, jeg bor. Og så var det, at enten Sophie eller Søren spurgte mig: ”Uffe, hvorfor starter du ikke et nyt parti?”. Og selvom jeg umiddelbart afslog deres idé, satte spørgsmålet helt klart noget i gang i mig.

Jeg så tilbage på mit arbejdsliv med Frontløberne og KaosPiloterne, som netop handlede om ikke at acceptere den udgave af samfundet, vi har i dag, som den bedst tænkelige. Og det slog mig, at selvfølgelig må man også kunne lave politik på en langt mere involverende måde, end vi ofte gør i dag.

Ja, politik på en mere ydmyg og inddragende måde, som bygger på den grundpræmis, at flere ved mere og hvor en af politikernes vigtigste opgaver er direkte kontakt og dialog med borgerne. Og ikke mindst politik på en måde, hvor vi har modet til at forestille os et radikalt anderledes bæredygtigt samfund end det, vi har i dag.

Det, der var brug for, var intet mindre end en politisk og kulturel revolution, tænkte jeg. Vel at mærke en venlig og konstruktiv en af slagsen. Som den russisk-amerikanske anarkist og kvinderettighedsforkæmper, Emma Goldman, sagde: ”If I can’t dance, it’s not my revolution”. Og det var netop sådan en livsbekræftende revolution, jeg så for mig, da vi et lille halvt år senere stiftede Alternativet.

Der er virkelig sket meget, siden vi for små fire år siden – Sophie, Søren og jeg – stod på gadehjørnet af Gl. Kongevej og H. C. Ørstedsvej. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at den fælles rejse vi startede ud på sammen hin majdag 2013, er det mest demokratisk håbefulde, jeg har oplevet i hele mit liv.

Også selvom det har været en rejse mod all odds. For fra dag et fik vi nemlig at vide af Gud og hver mand, at vi aldrig, aldrig, aldrig ville komme i mål med Alternativet.

Der var ikke det, der ikke var galt med os: Vores måde at udvikle politik på – gennem politiske laboratorier – var forkert. Den kampagnemåde, vi brugte til at samle underskrifter ind på, var forkert. Den måde, vi førte valgkamp på, var forkert. Og selv da vi så rent faktisk kom ind på Christiansborg, var den måde vi organiserede os på, og ikke mindst den måde vi var politikere på, forkert. Syntes de politiske kommentatorer og også mange af de politiske journalister.

Men heldigvis var og er der rigtig mange, der har den stik modsatte oplevelse. Nemlig at det lige nøjagtigt er det her, vi politisk har ventet på. Hvor ambitionen er at gå fra det nuværende repræsentative demokrati til et langt mere direkte involverende demokrati. Og hvor vi sammen bygger en ny demokratisk bro mellem Folketinget og det omkringliggende samfund.

Så fra at være tre mennesker på et gadehjørne er vi nu over 11.000 medlemmer. Fra en hovedbestyrelse er vi nu også ti kredsbestyrelser og over 80 lokalforeninger spredt ud over hele landet. Og også uden for Danmark sker der noget. For med inspiration fra Alternativet i Danmark er der sat nye politiske initiativer i gang i så forskellige lande som Norge, Sverige, Litauen, England og Nepal.

Det er denne nye demokratiske vision og ambition, mine MF-kollegaer og jeg har for øje hver eneste dag på Christiansborg. Vi forsøger på bedste måde at udvikle og udøve ny politisk kultur ved at lytte nysgerrigt til hinanden og til vores kollegaer fra de andre partier. Ved at være ydmyge over for opgaven som folkevalgte og hele tiden sørge for at blive klogere gennem møder med folk fra civilsamfundet, erhvervslivet og helt almindelige borgere, der er eksperter i deres egen hverdag.

Selvom intet menneske er perfekt, og opgaven med ny politisk kultur er svær på en arbejdsplads som Christiansborg, hvor spin og konflikt desværre stadig fylder meget, er jeg faktisk rigtig stolt af, hvor langt vi er kommet på det halvandet år, vi indtil nu har været på Christiansborg.

Lige fra den måde vi har organiseret vores hverdag på på den grønne gang (kælenavnet for den del af Christiansborg, hvor vi bor) over den måde, vi udvikler vores politik gennem on-going politiske laboratorier til den måde, vi træffer politiske beslutninger på i folketingsgruppen.

I forhold til det sidste kan jeg eksempelvis nævne, at vi livestreamer alle vores gruppemøder, så alle kan se med, når vi diskuterer vores indstillinger til afstemningerne i folketingssalen. Det er et sårbart sted at skabe gennemsigtighed, for vi er selvfølgelig ikke altid enige om alt i folketingsgruppen, men jeg tror, det er vigtigt at vise befolkningen nuancerne i politik. Et ’ja’ til en afstemning er ikke altid et 100% ’ja’. Det kan være et 80% ’ja’, fordi der som oftest er gode grunde for og imod en sag.

Jeg er – indrømmet – ikke mindst fan af vores helt egen lille udviklingsafdeling, som igen og igen kommer op med totalt overraskende nye forslag til, hvordan vi gør det at være politisk engageret meningsfuldt for borgerne. Seneste store initiativ fra udviklingsteamet er skabelsen det nye handlingsorienterede medie, Altivisten, som kan findes på altivisten.dk.

Altivisten er en løsningsorienteret modpol til al den konfliktfyldte journalistik, der præger mediebilledet i dag. Her kan alle borgere bidrage med løsninger inden for tre overordnede temaer: Hvordan lever vi bæredygtigt, hvordan skaber vi gode liv og hvordan udvikler vi demokratiet?

For mig er udviklingsafdelingens arbejde et godt eksempel på, at vi selv kan være den forandring, vi ønsker at skabe i verden. Mere borgerinddragelse i politik er nemlig for mig helt afgørende for, at vi får den forandring, som dansk politik har brug for. Der er brug for en ny politisk kultur, hvor alle slags borgere synes, det er spændende, meningsfuldt og lærerigt at deltage. Ellers bliver det bare ved med at være de samme midaldrende, slipsklædte, hvide mænd (sorry for denne generalisering), der bestemmer, hvordan vores samfund skal se ud.

Derfor vil min opfordring til jer læsere være at blive ved med at engagere jer i samfundet. I fællesskabet, i den lokale grønne omstilling og i nye former for politik. Der er brug for langt mere mangfoldighed i dansk politik, hvis de beslutninger, der tages, skal kunne repræsentere befolkningens ønsker.

Tag derfor jeres demokratiske autoritet til jer, dan fællesskaber, engager jer og søg indflydelse. Som den store amerikanske antropolog Margaret Mead engang sagde:”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has”.

[:en]When Uffe Elbæk on a street corner in May 2013 decided to form the Alternative Party he initiated an astonishingly persistent movement which came from the periphery with great force: since everything Uffe did was seen as both very different and very wrong, nobody believed that he would succeed. However his project was a success and has today developed new standards for the political life. It questions the standard conception that the centre – in this case Copenhagen and the established system in the Danish parliament – is where the changes are made.

Uffe Elbæk is our second guest blogger on The Positive Change and is in the following going to tell us about his journey from the periphery of power to the centre of power.

Towards a new political culture

By Uffe Elbæk, political leader of Denmark’s The Alternative Party

It’s a pleasure to be offered to write for Samsø Energy Academy’s new blog. In fact, I feel somewhat honored. I can’t take off my hat enough for their daily efforts to create a green, sustainable transition in Denmark. They are among the pioneers in this area.

That’s why I don’t want to use my column here to tell you about the need for a serious green transition and green entrepreneurship, because many of you, each in your own way, are already experts in these areas.

Instead, I would like to share my/our thoughts about how we can create a far more green, progressive and entrepreneurial agenda in Denmark through among other things developing a new political culture.

Perhaps some of you will find my story inspiring and even want to get involved in politics in new ways. Others may just want to get to know me and The Alternative Party better.

I know exactly when the idea of starting a new political party and movement – a new political platform – emerged. It was during a conversation between two young activists, Sophie and Søren, and me on a street corner in central Frederiksberg May, 2013.

The three of us had been to a meeting at Danish Parliament in conjunction with the Under Radar project. I started the project to shine light on all the good new sustainability projects taking place under the political and media radar.

When we got to the corner of Gammel Kongevej and H.C. Ørstedsvej, we stopped, because that’s where I live. Then, either Sophie or Søren asked me, “Uffe, why don’t you start a new political party?” Even though I immediately shrugged off their idea, the question definitely got me thinking.

I looked back on my work life with the Front Runners and the Chaos Pilots, which were about not accepting the type of society we have today as being the best possible. And it occurred to me that of course, politics can have far more participation then is often the case today.

Yes, politics in a humbler, participatory way, building on the premise that more and more of the politicians’ most important duties is direct contact and dialog with regular citizens. Not least politics in a way where we have the courage to imagine a radically different sustainable society than the one we have today.

What was needed was nothing less than a political and cultural revolution, I thought. Of course in a friendly and constructive way. As the Russian Jewish-American anarchist and Women’s Rights champion Emma Goldman said, “If I can’t dance, it’s not my revolution.” It was just such a life-affirming revolution I envisioned when we just about a half year later we founded The Alternative Party.

A whole lot has happened since four years ago when Sophie, Søren and I stood on the street corner of Gammel Kongevej and H.C. Ørstedsvej. I don’t hide the fact that the common journey we started out on that day in May 2013 is the most democratically hopeful one I’ve experienced in my entire life.

Even though it has been a journey against all odds. Because from the very start we were told by just about everyone that would never, never, never succeed with The Alternative Party.

There wasn’t a thing that wasn’t wrong with us: Our way of developing policies – through political laboratories – was wrong. The way we campaigned to gather the necessary signatures to be able to run for parliament was wrong. The way we ran our political campaign was wrong. And even though we actually got into parliament, the way we were organized, and not least the way we were as politicians, was wrong – according to the political commentators and many of the journalists covering Danish politics.

Yet luckily there were and are a lot of people who have had the exact opposite experience. Namely, that this was exactly the kind of politics we were waiting for. Where the ambition is to go from our current representative democracy to a far more direct participatory democracy. And where together, we build a new democratic bridge between the Danish Parliament and the surrounding society.

From being three people on a street corner, we are now over 11,000 members today. From an Executive Board, we now have ten district boards and over 80 local chapters spread across the country. There are even activities outside of Denmark. With inspiration from The Alternative Party in Denmark, there are new political initiatives in diverse countries such as Norway, Sweden, Lithuania, the United Kingdom, and Nepal.

This is a new democratic vision and ambition that my parliamentary colleagues in the party and I are focused on every day in the Danish Parliament. We try our best to develop and practice a new political culture by being curious and listening to each other and our colleagues from the other parties. And by being humble as an elected parliamentarian and always trying to become smarter through meeting civil servants, businesspeople, and regular citizens, who are all experts in their own daily lives.

Even though no one is perfect, and the effort to create a new political culture is difficult in a place like the Danish Parliament where spin and conflict unfortunately dominate, I am in fact really proud about how far we’ve come during the two years we’ve been in Parliament.

Everything from the way we organize our days along the Green Hall (the nickname for the area of Parliament where we have our offices) to the way we develop our policies through on-going political laboratories, to the way we make political decisions in our parliamentary group.

In relation to the latter, as an example we livestream all of our parliamentary group meetings so everyone can watch when we discuss how we will vote in parliament. It’s a vulnerable way to create transparency, but I believe that it’s important to show the public the nuances in politics. A “yes” vote is not always a 100% “yes.” It could be an 80% “yes,” because usually there are good arguments for and against a particular issue.

I am – admittedly – not least a fan of our very own tiny development department, which time and again comes up with totally surprising new proposals for how we can make politics participatory and meaningful for people. Our latest big initiative from the development team is the creation of a new action-oriented medium, Altivisten, which you can find at altivitsen.dk.

Altivitsen is a solutions-oriented polar opposite of all the conflict-filled journalism that dominates today’s media-scape. Here, everyone can contribute with solutions within three main categories: How can we live sustainably, how can we create a good life, and how can we develop democracy?

For me, the development department’s work is a good example of that we can be the change we want to see in the world. More citizen involvement in politics is for me absolutely necessary in order that we can make the changes that Danish politics need. There is a need for a new political culture where all kinds of citizens find it exciting, meaningful and educational to participate. Otherwise it will end up being the same middle-aged, tie-wearing white men (sorry for this generalization) who decide how our society should look and run.

That is why I ask you reading this to continue to participate in society. In the community, in the local green transition, and in new ways of being political. There is a need for much more diversity in Danish politics if the decisions being made are going to represent what people want.

Embrace your democratic authority, create communities, participate and seek to influence. As the great American anthropologist Margaret Mead once said, “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nam id sapien libero. Proin non risus eget massa consequat efficitur. Ut sit amet gravida lectus. Pellentesque dui dui, eleifend in volutpat id, mollis id orci. Ut tincidunt eleifend libero, sit amet mattis ex. Etiam sit amet leo quis enim suscipit lacinia vel sed eros. Maecenas eleifend ipsum lectus, eget ullamcorper mauris eleifend ut. Nam congue gravida aliquam. Aliquam luctus fermentum euismod. Proin interdum sem et dolor fringilla, sit amet molestie risus tristique. Nunc mollis elit dui, sit amet varius libero rhoncus quis. Donec vitae nulla eget metus hendrerit mollis sit amet quis felis. Etiam iaculis suscipit turpis, sed varius neque maximus quis.

Suspendisse congue lacinia lectus eget sodales. Cras tempus sed lacus mollis fermentum. Donec dapibus erat et augue dapibus facilisis. Nullam at lacus ut nisi eleifend consectetur quis sed lacus. Vivamus non bibendum enim. Aenean nulla velit, egestas et lacus in, gravida mattis magna. Proin efficitur mollis dui vitae porta. Integer quis tellus id ligula consequat laoreet. Praesent ut gravida orci.

Nullam porttitor, orci sit amet pellentesque eleifend, leo diam porttitor magna, eget mattis felis nisl vitae sapien. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi dapibus justo nec mattis pretium. Maecenas dictum nisl sed velit scelerisque, eu hendrerit est congue. Integer in odio ac diam condimentum tincidunt sed nec arcu. Quisque pharetra, nulla quis venenatis auctor, lectus mi volutpat ligula, vitae malesuada eros sem lacinia nisi. Praesent gravida eros sit amet ex feugiat, ac ullamcorper orci tempor.

Overskrift H4

Morbi laoreet tincidunt eleifend. Nullam feugiat nisi est, sed efficitur enim euismod tristique. Duis feugiat, neque eu tempor auctor, tortor mauris varius sem, quis pellentesque urna erat vitae elit. Fusce volutpat ullamcorper elit, convallis mollis enim auctor eget. Quisque risus quam, euismod sed sapien sed, sagittis rhoncus mi. Proin consectetur quis risus imperdiet luctus. Phasellus vitae varius sapien. In tincidunt nunc tortor, vel varius turpis ultricies eget. Nam tortor neque, auctor in purus nec, rutrum viverra lorem.