Island 3.0

Ø 3.0 – SUND FORNUFT​

Del Artikel

Hvad er cirkulær bioøkonomi på Samsø?

Cirkulær økonomi er bl.a. ensretning af handlinger, men for at kunne handle skal hele samfundet have tilgængelig viden, som gør os i stand til at kunne beslutte hvilke teknologier og økonomiske investeringer, der er afgørende i en cirkulær tankegang.
Vi vil på Energiakademiet tage et ansvar for den cirkulære økonomi og være med til at vise veje, som kan tages op af andre samfund og hermed understøtte flere muligheder for genanvendelse af ressourcer.

Vores første spadestik til at arbejde med cirkulær økonomi
På Samsø har vi fokus på landbrugsproduktion, og på øen findes der et ønske om at sikre jordens langsigtede frugtbarhed, så vi kan forblive producenter af sunde fødevarer samt sikre flere arbejdspladser i hele værdikæden fra mark til tallerken.

Samsø skal fokusere på (rent) vand som grundlag for livet og motoren i hele fødekæden.

Her og nu skal vi identificere det affald i vores hverdag, som har et potentiale for genanvendelse. Det gælder madrester, haveaffald og alle vores forbrugsstoffer, som, når de ‘dør’, kan adskilles i byggeklodser og derigennem være ressourcer for andre produktioner.

Viden
At øge lokalbefolkningens almene vidensgrundlag for at kunne være aktive og deltagende i afgørelser og beslutninger er afgørende i forhold til helhedsplanen. Det betyder at samsingerne skal informeres via artikler og temamøder rundt om på øen. Vi skal også forske i hvilke afgørende greb, der ligger til grund for at kunne kommunikere om cirkulær økonomi, både som fortaler og modstander.

Landbruget
Næringsstofferne skal genbruges. Der skal ikke være et lineært tab af næringsstoffer. Vi skal have kulstoffet ned i jorden, så det opbygger næringsstofferne på lang sigt. For landbrugsdelen vil et kommende biogasanlæg skulle fodres med organisk materiale og gennem biogasprocessen lave metangas til Jyllandsfærgen Isabella. Dermed skabes der et bæredygtigt gødningsprodukt, som tilfører jorden kulstof og næringsstoffer fra kilder, der før endte på lossepladsen.
Vi undersøger hvordan og hvilke strategier der skal til for at kunne binde mere af luftens kulstof (CO2) i jorden, hvilket igen fremmer dyrkningsgrundlaget for de fremtidige fødevareproduktioner.

Vand
Samsø pumper renset spildevand ca 2.8 millioner tons ud i havet. De 2.8 tons renset spildevand er fyldt med næringstoffer som kan genanvendes til andre formål en at ledes i havet. Vandet skal tilbage til landbrugsjorden.

Genbrug af ting

Affald skal genbruges, og vi skal sørge for at at mindst muligt bliver kasseret.
Affaldet kan på mange måder indbygges i vores hverdag, for eksempel ved at komme det i biogasanlægget.

Hvor meget småt brændbart kan vi skille ad i fraktioner, så de kan indgå i cirklerne igen? Og hvad med plastikken? Vi skal være klar over at vi selv er ansvarlige for det vi kommer i affaldsspanden. Derhjemme skal vi være bekendte med den cirkulære tankegang, og opdrage turisterne til at tænke ligeså.

Vi skal skille tingene ad i rene bestanddele, så de kan indgå i cirklen igen. Og der er arbejdspladser, nye fælleder og nye ting i alt det, der kan genanvendes.

 

 

Bæredygtighedsvurdering
af Samsø år 2011
Scroll to Top