Mål 2: Vedligehold og udbyggelse af energisystem til vedvarende energiproduktion

Mål 2: Vedligeholde og udbygge energisystem til vedvarende energiproduktion

  • Nye vindmøller
  • Udbygning af fjernvarmenet
  • Mere solenergi
  • Øget biomasseudnyttelse
  • Udfasning af oliefyr
 Udgangspunkt (2009)
Energisystemet på Samsø er allerede i høj grad forsynet med vedvarende energi. Øen eksporterer vindenergi til fastlandet. Når vinden ikke blæser skal der dog importeres el, en andel der svarer til ca. 20 % af vores samlede elforbrug.
Varmeforsyningen til øens boliger er nogenlunde ligeligt fordelt mellem fjernvarme, oliefyr og andre typer af varmeanlæg, som for eksempel solfangere, varmepumper og biomasseanlæg fyret med halm, træpiller, flis og brænde.
 
Fjernvarmeværkerne bruger halm, flis og solvarme. Det er således kun 1/3 af varmeforsyningen, nemlig oliefyrene, der stadig er på fossile brændstoffer.
 
Det anslås, at der er ca. 1100 oliefyr tilbage på øen, når fritidshusene regnes med.
 
Vejtransporten på øen og færgedriften anvender hovedsageligt fossile brændstoffer. Denne transport står for 40 % af øens samlede energiforbrug og 70 % af det fossile brændselsforbrug.
 
Udfordringer
På Samsø er vi allerede nået langt med vindmøller og fjernvarmeværker, men vi skal nå endnu længere og opnå et fleksibelt energisystem, der kan
levere vedvarende energi til ethvert energiforbrug. De lavest hængende frugter på vejen til det vedvarende energisystem er plukket.
 
Det er derfor en udfordring at få det sidste fossile energiforbrug erstattet med vedvarende energi.
 
Vi skal skabe muligheder for at lade transporten, der står for størstedelen af det fossile energiforbrug på Samsø, overgå til vedvarende energikilder. En fleksibel el-produktion skal udbygges, så der er el nok – også på vindstille dage – til at lade en større del af det samlede energiforbrug overgå til forbrug af el. Det kræver koordinering, vilje til samarbejde og en vis portion risikovillighed for også fremover at udnytte de vedvarende energiressourcer, som Samsø
har til rådighed, på en smart måde.
 
Handlinger
Vedvarende energikilder til opvarmning og transport vil i højere grad end hidtil være baseret på el. El-produktionen øges ved at erstatte eksisterende vindmøller med nye mere effektive møller.
 
Energisystemets fleksibilitet opnås ved en stigende anvendelse af solcelleanlæg, der kan levere el på solrige dage, hvis vinden svigter. En øget kapacitet i elkablet til fastlandet kan blive nødvendig.
 
Lagring af vedvarende energi på Samsø skal optimeres. Det skal undersøges, om fjernvarmeværkernes kapacitet kan øges bl.a. med opsætning af solfangere og etablering af nye værker, så flere husstande kan få fjernvarme.
 
Øens oliefyr udfases gradvist og erstattes med andre opvarmningsformer. Analyser af øens biomasseressourcer skal vurderes, og der skal handles på baggrund af en grundig afvejning af mulighederne. Disse ressourcer vil kunne bruges i et biogasanlæg, der, hvis forudsætningerne tillader det, kan opgraderes til gas til transportsektoren. En anden mulighed vil være, at producere el og varme med udgangspunkt i biogasanlægget.
 
Scroll to Top