Mål 4: Arbejde for væsentlige varmebesparelser

Mål 4: At arbejde for væsentlige varmebesparelser

  • Reduceret varmeforbrug i boliger og erhverv
  • Nybyggeri med minimalt varmeforbrug
Udgangspunkt (2009)
Der er 2.200 helårshuse på Samsø. Heraf er ca. 2.000 opført før 1980, og af disse anslås det, at 1.800 huse er rentable at energieffektivisere. Ud af de 2.000 helårshuse opvarmes 1/3 af husstandene med oliefyr, 1/3 er tilsluttet fjernvarmen og 1/3 har anden opvarmning; det kunne være varmepumper eller pille/træ fyr.
 
Ifølge energibalancen for Samsø kommune fra 2009 er det samlede forbrug til rumvarme 129 TJ, fordelt med 43 TJ på hver af de tre opvarmningsform er oliefyr, fjernvarme og anden opvarmning. Det vil sige, at der allerede er vedvarende varmekilder i 2/3 af husene, da fjernvarmen allerede produceres på halm, flis og solvarme.
 
Udfordringer
Målet er en reduktion af varmeforbruget i private boliger på 30 %, og i erhverv på 5 % frem mod 2020. For at leve op til målsætningen skal der findes besparelser på næsten 40 TJ i private boliger og knap 7 TJ på erhverv.
 
For boliger betyder det, at der i gennemsnit skal spares omkring 6 MWh pr. hus. Det svarer til omkring halvdelen af det årlige varmeforbrug hos en familie med 4 personer i et nyere parcelhus på 150 m2. Det er sværere umiddelbart at pege på varmebesparelser i erhvervsbyggeriet. Her må en bygningsgennemgang vis
e, hvordan varmeforbruget bedst kanreduceres.
 
Handlinger
Ifølge nøgletal for varmeforbrug i bygninger opført før 1981 i Danmark, er forbruget i gennemsnit 140 kWh/m2/år ved en temperatur på 20 grader og en størrelse på 150 m2.
 
Dvs. 21 MWh om året er det gennemsnitlige varmeforbrug i de1.800 huse, der er aktuelle at energirenovere på Samsø. Der skal, for at nå målet, findes 0,6 MWh/år i hvert hus, frem til 2020.
 
Dette gøres nemmest ved at efterisolere huset. Anslået vil man ved en energirenovering, eksempelvis efterisolering af huset, til 70.000 kr. kunne spare 10.000 kr. om året i gennemsnit i de 1.800 husstande, uanset om husene opvarmes med olie, fjernvarme eller andre varmekilder.
 
Der skal arbejdes på effektivisering af fjernvarmedistributionssystemet, hvor en høj varmebesparelse dog er svært at opnå uden omkostningstunge tiltag, fordi det kræver at rørene graves op og fornyes, eller lignende drastiske tiltag. I en energibalance for Samsøs fjernvarme fra 2005 regnede man med ledningstab på 20 % i Tranebjerg, 30 % i Nordby og 25 % i både Onsbjerg og Ballen. Der vil i handlingsplanerne også blive kigget på mulighederne for at begrænse
kedeltabene i fjernvarmeanlæggene. Disse er 16 % i Tranebjerg (halm, ikke olie), 0 % i Nordby (både flis og sol), og 12 % i Onsbjerg og Ballen.
 
Scroll to Top