Mål 5: Arbejde for væsentlige besparelser på elforbruget

Mål 5: At arbejde for væsentlige besparelser på elektricitetsforbruget

  • Elforbrug holdes konstant
  • Generelle el-besparelser
  • Nybyggeri med minimalt elforbrug
Udgangspunkt (2009)
Ifølge energibalancen for Samsø kommune, lavet i 2009, er det samlede forbrug af el 108 TJ.
 

Dette er fordelt p:

  • elmotorer 65,
  • belysning 17,
  • elkompressorer 13,
  • elkomfurer 6,
  • elradiatorer 4,
  • varmepumper 2 og
  • elvandvarmere 1.
Udfordringer
Det nødvendige skift i varmeforsyning, fra oliefyr over til varmepumper, vil betyde stigninger i elforbruget. Udfordringen bliver at sikre, at det samlede elfor
brug til opvarmning af øens boliger ikke stiger i hele perioden frem til 2030.
 
Offentlige institutioner og erhverv skal frem til 2030 foretage el-besparelser svarende til 30 % af forbruget i 2009. Det er også en udfordring.
 
Det er realistisk at holde elforbruget på 2009 niveau frem til 2030, ved hjælp af energirenovering, besparelser, vejledning og synliggørelse af forbrug. Besparelserne vil gavne den enkelte forbruger, selvom der skulle blive et merforbrug i forbindelse med udskiftning af oliefyr til anden
varmekilde.
 
Handlinger
For at leve op til målsætningen, er det vigtigt at handlingsplanen knyttes til et moderne energimarked. Forbrugeren vil i stigende grad kræve effektive redskaber, så relationen mellem forbrug, pris og ønsket om at reducere energiforbruget bliver tydeligt og letforståeligt. Én af flere måder at sætte fokus – er eksempelvis intelligente elmålere. Her vil man kunne følge forbruget online. Man kan også følge sit forbrug ved at skrive det ned en gang om måneden. Det vil synliggøre forbruget, og man vil typisk kunne spare omkring 10 %, alene ved at ændre vaner.
 
Fald i forbruget af el vil også komme i takt med forbedringer af boligmassen, eksempelvis efterisolering og dermed nedsat varmeforbrug, der vil være med til at nedsætte elforbruget til varmepumper. Egen el-produktion via solceller eller
husstandsmøller kunne også komme på tale. Ved hjælp af energivejledning og husbesøg er der allerede opnået en del besparelser. Det anbefales derfor at bygge videre på disse erfaringer, og f. eks. gå i samarbejde med fjernvarmeværkerne, der er forpligtet til at finde 2 % besparelser om året frem til 2020 ude hos brugerne. Samsø Kommune og boligforeningerne kunne være oplagte samarbejdspartnere.
 
Eksempelvis har kommunen vedtaget, at alt nybyggeri på Samsø skal være lavenergi og følge gældende byggereglement. Man er derfor tvunget til
at indtænke et minimalt elforbrug i huset for at leve op til byggereglerne.
 
Scroll to Top