Mål 7: Udbygge og etablere partnerskaber

Mål 7: Udbygge og etablere partnerskaber

  • Partnere
  • Lokale anparter
  • Borgerengagement
  • Samarbejdsformer
Udgangspunkt (2009)
Fossiluafhængig Ø projektet er en naturlig forlængelse af Samsø Vedvarende Energi-Ø projektet. Dette projekt tog udgangspunkt i en dynamisk handlingsplan, der med fokus på hovedområderne biomasse, sol, vind og energibesparelser skulle gøre Samsø selvforsynende med vedvarende energi. Projektet udvikledes efterhånden som lovgivning, økonomi og partnerskaber gjorde det muligt.
 
Fossiluafhængig Ø projektet skal opbygges med behørigt hensyn til de partnerskaber, der hidtil har båret energiudviklingen på Samsø og de nye relationer, der skal bringe øen videre hen imod nye mål.
 
Partnerskaber, der tidligere er skabt til specifikke opgaver, er ikke nødvendigvis levedygtige i den nye plan. Men de skal ses efter i sømmene og tilpasses den virkelighed, der starter i 2009.
 
Udfordringer
Det var vanskeligt at få etableret partnerskaber i 1998, da vedvarende Energi-Ø projektet startede. Det kan vise sig, at de nye projekter vil få tilsva
rende startvanskeligheder. Opgaven bliver at finde gode grunde til etablering
af partnerskaber.
 
  • Der skal findes relevante projekter, der både passer til de mål, der er lagt op til, og somkan binde partnerskaber sammen.
  • Der skal opstilles økonomiske budgetter, der er opnåelige. Projekter skal kunnefinansieres, og partnerskaberne skal kunne magte opgaverne sammen.
  • Tidsplanen skal diskuteres og lægges til rette således, at de deltagende virksomheder, organisationer og borgere kan magte opgaverne. Hvis planlægningen er for ustruktureret,kan gode ideer falde til jorden på grund af manglene ressourcer.
 
Handlinger
Med udgangspunkt i offentlige møder, hvor den generelle struktur fremlægges, er det vigtigt, at der i denne struktur med 7 mål og handlingsplaner ligger muligheder, der kan udskilles og gøres til emne for partnerskaber og projekter, der kan realiseres.
 
For at strukturere disse handlinger kan Akademiet hjælpe med at etablere de første strukturer og organiseringer af projekter. I de første faser af virkeliggørelse er det vigtigt, at der er en slags sekretariatsfunktion, der holder styr på etablering af formål, vedtægt og budget.
 
Afholdelse af de første forberedende møder skal organiseres af partnerne selv, men gerne med hjælp af Akademiet, som kan agere sekretær, indtil
partnerskabet er i gang.
 
Kontakt til myndigheder er en vigtig handling, som også i første omgang sker fra Akademiet. Lobbyisme og sagsbehandling tager tid, og det kræve
r en stabil og vedvarende kontakt til de respektive myndigheder for sagsbehandling.
 
Scroll to Top